23.4 Рішення з обліку доходів за видами діяльності

Облік доходів за видами діяльності підприємства ведеться за такими групами:

-              доходи від звичайної діяльності підприємства;

-              доходи від незвичайної діяльності підприємства

Тому функцію ефективності обліку доходів за видами діяльності підприємства можна записати у такому вигляді

,              (23.1)

де  - вектор доходу від звичайної діяльності ;

 - вектор доходу від незвичайної діяльності ;

 - вид звичайної діяльності підприємства;

 - вид незвичайної діяльності підприємства;

 - коефіцієнт компетентності бухгалтера в обліку доходів за видами діяльності підприємства;

 - рік проведення обліку доходів за видами діяльності підприємства.

Доходи від звичайної діяльності підприємства складаються з:

-              доходів від операційної діяльності;

-              доходів від інвестиційної діяльності;

-              доходів від фінансової діяльності;

-              доходів від іншої діяльності.

Відповідно до цього, доходи від звичайної діяльності можна записати у вигляді функції

,                   (23.2)

де  - вектор доходів від операційної діяльності;

 - вектор доходів від інвестиційної діяльності;

 - вектор доходів від фінансової діяльності;

 - вектор доходів від іншої діяльності підприємства.

Тоді з урахуванням функції (25.2) функцію ефективності обліку доходів за видами діяльності підприємства можна переписати таким чином: ,   (23.1)


РОЗДІЛ 24 ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

24.1 Поняття фінансових результатів та порядок їх формування

Згідно з П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” має свою термінологію:

- доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів чи зменшення зобов’язань, які сприяють зростанню власного капіталу (крім збільшення капіталу за рахунок внесків власників);

- витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу;

- збитки – перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати;

- прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ним витрати;

- власний капітал визначається як частина в активах підприємства, яка залишається після вирахування його зобов’язань;

- метод участі в капіталі – метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування.

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції податку на додану вартість, акцизного збору, інших зборів, знижок тощо.

Валовий прибуток – це різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції.

Фінансовий результат від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів, фінансових та інших витрат.

Фінансовий результат від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку з прибутку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑