бухгалтерського обліку

1.1 Роль бухгалтерського обліку в управлінні підприємствами в

 умовах ринкових відносин

В умовах ринкової економіки значно ускладнився процес управління підприємством у зв'язку з наданням останньому повної господарської та фінансової самостійності.

Господарська самостійність полягає у вільному виборі організаційної форми підприємства, виду діяльності, партнерів по бізнесу, визначенні ринків збуту продукції (товарів, робіт) тощо.

Фінансова самостійність підприємства полягає в його повному самофінансуванні, виробленні фінансової стратегії, політики ціноутворення тощо. Необхідність пошуку нових підходів до управління економікою перехідного періоду перш за все пов'язана з реформуванням бухгалтерського обліку як основного засобу одержання достовірної інформації для прийняття економічно обґрунтованих рішень і попереджень ризику у виробничо-господарській діяльності підприємств.

Відповідно змінюються і вимоги, які подаються до обліку та звітності. Якщо в рамках адміністративно-планової економіки рішення про вкладання коштів у ту чи іншу господарську сферу, напрямки, об'єм господарських зв'язків і таке інше приймались єдиним суб'єктом - державою, то в умовах ринку такі рішення приймаються значною кількістю господарюючих суб’єктів. За винятком підприємств, які знаходяться в державній власності, роль держави в діяльності окремої компанії в ринковій економіці значно зменшується та обмежується збором податків і контролем за дотриманням нормативно-правових актів.

Разом з цим помітно розширюється роль зацікавлених осіб, насамперед інвесторів і кредиторів, які взаємодіють з компанією по горизонталі на основі спільних економічних інтересів. Відповідно якщо раніше система обліку і звітності була націлена на відображення результатів виконання державних планів та рішень, то тепер її основним завданням стає забезпечення достовірною інформацією широкого спектру осіб, які приймають рішення (ОПР), зацікавлених в діяльності підприємства. Законні інтереси цих фізичних та юридичних осіб безпосередньо залежать від результатів їх діяльності. Форма та об'єм бухгалтерських даних повинні бути такими, щоб ці особи могли приймати господарські рішення відносно даного підприємства.

Перехід вітчизняної економіки від адміністративних методів управління до ринкових умов господарювання докорінним чином змінив запити користувачів бухгалтерської інформації.

Бухгалтерський облік адміністративної системи сьогодні не в змозі задовольнити потреби сучасного “ринкового” підприємства. У цих умовах став неминучим розподіл єдиної системи бухгалтерського обліку на податковий, фінансовий і управлінський, що насамперед пов’язано з потребами різних користувачів. На виході бухгалтерської інформаційної системи формуються звіти для:

-                     зовнішніх користувачів бухгалтерської інформації;

-                     внутрішніх користувачів бухгалтерської інформації;

-                     цілей періодичного планування і контролю;

-                     прийняття рішень в нестандартних ситуаціях та виборі політики підприємства.

Прерогативою фінансового обліку є складання звітів першої групи (фінансової звітності), користувачами яких можуть бути власники акцій і кредитори, постачальники, покупці, представники податкових та інших державних служб і позабюджетних фондів, службовці підприємства та ін.

Законодавче закріплено, що внутрішньогосподарський (управлінський) облік - це система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів в процесі управління підприємством.

Межі бухгалтерського обліку в інформаційній системі підприємств постійно розширюються. Виникають нові об'єкти управління, відповідно облік повинен відбивати та обробляти інформацію про них (цінні папери, податки, валюта, нематеріальні активи, інфляція). Господарська та фінансова самостійність підприємств зобов'язує вести пошук партнерів по бізнесу, визначати ринки збуту продукції, розробляти фінансову стратегію, політику ціноутворення та ін.

Виходячи з цього, ускладнюються і завдання, які стоять перед системою бухгалтерського обліку і прийняття рішень.

Проте, як і раніше, так і на сучасному етапі розвитку економіки облік виконує головну мету - забезпечення інформаційними ресурсами апарат управління підприємством та зовнішніх користувачів для прийняття науково обґрунтованих рішень.

Для організації ефективного управління виробництвом в умовах ринкових відносин вже недостатньо тільки здорового глузду керівника, необхідне масштабне залучення сучасних засобів обліку та аналізу, моделювання процесів управління, сучасних інформаційних технологій. Організація управління сучасним виробництвом повинна сприяти не тільки росту його кількісних показників, але й стимулювати при цьому економію всіх видів ресурсів, забезпечивши їх ефективне використання. Тобто потрібна активна аналітична робота, бо саме бухгалтерський облік дає змогу виявити і кількісно виразити залежність між результатами діяльності підприємств, об'єднань, асоціацій та ресурсами, заробітком, формами власності.

Система бухгалтерською обліку становить найважливіший елемент інфраструктури ринкової економіки, який зв'язує в одне як приватні (чисто ринкові), так і державні організації. Вона відображає стан господарських одиниць та множину угод, які укладаються в суспільстві. На її основі встановлюється баланс інтересів сторін, залучених в угоду, ціни, ставки процента, приймаються інвестиційні рішення. Не менш важлива й її інформаційна складова: система бухгалтерського обліку є елементом інфраструктури ринкової економіки насамперед тому, що вона надає інформацію, необхідну для прийняття господарських рішень в приватному секторі й політичних – в державному.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑