65. Особливості автоматизованого обліку основних засобів

Облік ОЗ здійснюється протягом усього життєвого циклу, від надходження на підприємство і до моменту їх ліквідації чи реалізації. Раціональне викор. ОЗ може бути забезпечене тільки в умовах функціонування суч. засобів обчислювальної техніки з використанням автоматиз. робочого місця бухгалтера (АРМБ).

Для вирішення задач по обліку ОЗ, застосовується спеціальна база бухг. записів, яка дозволяє отримати в діалоговому режимі всю необхідну інформацію для аналіт., синтет. і управл. обліку та зв-сті за зв.період часу.

Автоматиз. вирішення задач по обліку ОЗ  базується на створенні і веденні ін форм.ї бази про наявність ОЗ, яка формується на основі інвентарної картотеки. При веденні інв. картотеки на АРМ бухгалтера ручна обробка інформації відсутня.

Призначення АРМ бухгалтера по обліку ОЗ заключається в виконанні системних обліково-контрольних операцій:

- автоматизації документування первинної інформації;

- оперативного управління, контролю за наявністю і рухом ОЗ;

- видачі по запиту необхідної інформації на друк або на екран монітору.

При формуванні перв. док-у нормат.-довідкової інф. у користувача є можливість модифікувати наявні стандартні форми, при цьому пропонується типова форма, на основі якої він формує необхідну йому форму перв. док-та шляхом її доповнення або коректування.

Для аналіт. обл. ОЗ ведеться автоматиз.інвент. картотека, в якій відображуються всі дані, необхідні для керування і обліку. З її допомогою бухгалтер (аудитор) має можливість проаналізувати стан ОЗ, термін їх використання, вид і термін проведення ремонтів, суми нарахованого зносу, термін і суму переоцінки, правильність застосування процентів амортизац. відрахувань. Шляхом перегляду і аналізу карток аналіт. даних визначається необхідність і завантаження ОЗ, а при необхідності визначається і фондовіддача даного інвентарного об’єкта.

На підставі первинних даних і нормативно-довідкової інформації відбувається відображення інформації про наявність і рух ОЗ по підрозділах, матер. відпов.особах, по групах, видах, підприємству в цілому. З цією ціллю формують Відомість обліку наявності ОЗ, Відомість повністю зношених ОЗ, Відомість-опис інвентарних об’єктів.

В сучасних умовах найпоширенішою програмою, що застосовується на підприємствах, є "1С: Бухгалтерія". "1С: Бухгалтерія" представляє собою універсальну програму бухгалтерського обліку, яка може бути налагоджена користувачем на різні схеми обліку. Програма має інструментальні засоби, які дозволяють максимально гнучко автоматизувати складні операції, що виконуються бухгалтером. В програмі "1С: Бухгалтерія" існують різноманітні способи введення операцій з обліку амортизації основних засобів. При незначній номенклатурі основних засобів можливе ручне введення операцій з використання інформації про суму щомісячної амортизації з довідника субконто, а також автоматизовані способи з застосуванням режимів "Документи і розрахунки" або типових операцій.

66. Особливості економічної інформації та її властивості

ЕІ – сукупність відомостей про соціально- економічні процеси, що слугують для управління цими процесами та колективом людей у виробничій і невиробничій сферах.

Особливості ЕКІ враховуються при організації машинної обробки і при цьому використовують одиниці виміру: 1)натуральні (число повідомлень, доку-ментів, символів, рядів, показників) 2) телеграфні (біти, байти ).

Відповідно до виконуваних функцій управління виокремлюють такі види інформації:

-прогнозна – пов’язана з функцією прогнозування, відображає ймовірне твердження про майбутній стан господарських процесів; -планово-договірна – пов’язана з функцією планування та описує господарські процеси, що мають відбутися в заданому часовому періоді; - облікова – пов’язана з функціями оперативного, бухгалтерського, статистичного обліку та відбиває господарські процеси, які вже здійснилися, а також фактичний стан. -нормативна – пов’язана з функцією підготовки виробництва; -цінова – охоплює ціни, тарифи, розцінки; -довідкова – призначена для реалізації процесів, розшифрування та доповнення різними відомостями; -таблична – містить коефіцієнтні величини

За технологією оброблення ЕІ поділяють: -первинна – інформація, що виникає на початковій стадії процесу управління; -внутрішня – інформація, що виникає у процесі господарської діяльності об’єкта; -зовнішня – інформація, що виникає за межами об’єкта; -змінна – інформація, що характеризується зміною своїх значень під час кожної її реєстрації; -умовно-стала – інформація, що зберігає свої значення протягом тривалого часу; -необроблена – інф-я, що в незмінному вигляді переходить із вхідної у вихідну; -вхідна – інф-я, що вводиться до оброблення; -похідна – інф-я заново створена; -проміжна – інф-я, що надходить для чергового оброблення. - вихідна – видається наприкінці оброблення як кінцевий результат. ВІ утв-ся як результат роз-ня задач і викор-ся для управ-ня обєктом і прийняття ефективних рішень.

ЕІ є інструментом управління і водночас належить до його елементів. Її потрібно розглядати як один з із різновидів управлінської інф-ї, яка забезпечує розв’язування задач організаційно-економічного управління народним господарством. За допо-могою ЕІ можна простежити взаємозвязки між ланками, напрями його розвитку та прийняття управлінських рішень. Тобто ЕІ – це дані, що використовуються в управлінні об’єктом.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  Наверх ↑