63. Особливості автоматизованого обліку готової, відвантаженої та реалізованої продукції в бухгалтерії.

Основні завдання автоматизованого обліку готової продукції та її реалізації:

- документування операцій з обліку готової продукції;

- ведення інформаційної бази про надходження готової продукції з виробництва;

- визначення стану запасів готової продукції;

- перевірка виконання планів із відвантаження й реалізації продукції;

- визначення фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг.

Задачі обліку товарів забезпечують автоматизований підрахунок товарів на складах, у місцях їх продажу, реалізації товарів покупцям. А нагромаджені в системі дані уможливлюють аналіз показників з обліку готової продукції, її відвантаження та реалізації в розрізі аналітичної інформації, що дуже важливо для вирішення задач управлінського обліку та прийняття управлінських рішень.

Автоматизація задач із реалізації продукції одночасно забезпечує і контроль надходження від покупців платежів за відвантажену їм продукцію; облік реалізації в потрібних цінах; визначення податку на додану вартість для віднесення в бюджет; розподіл позавиробничих витрат, пов’язаних зі збутом продукції; формування бухгалтерських записів реалізації продукції. У ній зацікавлені також відділ маркетингу та керівництво підприємства.

На практиці вони вирішуються шляхом застосування різних варіантів побудови та функціонування інформаційної системи обліку готової продукції та її реалізації. Особливості цієї ІС залежать від виду діяльності та розміру підприємства, його організаційної структури, документообігу, використання мережного оброблення даних тощо.

В умовах функціонування корпоративних інформаційних систем для обліку готової продукції, її відвантаження й реалізації можуть пропонуватися різні рівні програмних рішень, що забезпечують розв’язання цих задач у регламентному режимі та режимі запиту, отримання результатної інформації відповідно в повному обсязі у вигляді машинограм чи у вигляді її окремих фрагментів на дисплеї або машинограмі.

Автоматизація складського обліку забезпечує отримання:

- даних аналітичного обліку залишків готової продукції та її надхоження на склад у натуральному й вартісному виразі;

- даних про випуск готової продукції для прийняття управлінських рішень;

- даних про фактичну собівартість іншого приходу та витрат готової продукції.

Ці задачі можуть розв’язуватися завдяки використанню окремого модуля або входити до складу програмного комплексу з обліку готової продукції та її реалізації

Початком роботи з системою є формування нормативно-довідкової інформації у вигляді довідників: номенклатура-цінник готової продукції; зовнішніх організацій; текстових постійних; договорів на постачання готової продукції; користувачів; торгових націнок. Під час вибору конкретного довідника система показує його структуру.

Формування в системі номенклатури продукції та її кількості здійснюється через «Картку обліку готової продукції», куди бухгалтер спочатку пореквізитно вводить залишки по кожному номенклатурному номеру на дату внесення, а потім через автоматизоване створення відповідних первиних документів у картці відображається надходження готової продукції на склад або її відвантаження з визначенням залишку по кожному номенклатурному номеру.

Автоматизоване формування первинних документів у разі потреби може передбачати їх друкування.

Відвантаження готової продукції зі складу супроводжується формуванням і випискою рахунку-накладної на відпуск готової продукції, який разом із відповідною нормативно-довідковою інформацією є основою для складання та друкування платіжної вимоги-доручення. Рахунки-накладні автоматично заносяться у Книгу реєстрації рахунків-накладних, у якій вказується, коли було відвантажено продукцію та зроблено оплату.

Функція «Ведення інформаційної бази» передбачає копіювання інформації для архівного збереження, відновлення, перезапису в інші модулі бухгалтерського обліку.

Функція «Вихідна інформація» передбачає формування Відомості руху готової продукції на складі в номенклатурному розрізі; Відомості аналітичного обліку; Відомості аналізу відвантаження готової продукції.

64. Особливості автоматизованого обліку необоротних матеріальних активів.

Ділянка обліку основних засобів є трудомісткою як для середніх, так і для великих підприємств. Ефективного результату можна досягти, використовуючи інформаційні системи і комп’ютерні технології в обліку.

Основні завдання організації обліку й контролю наявності та руху ОЗ такі:

правильне документальне оформлення та своєчасне відображення в регістрах обліку надходження, внутрішнього переміщення й вибуття об’єктів ОЗ

контроль за збереженням ОЗ

контроль за витратами на ремонт ОЗ, а також за ефективністю використання

правильне обчислення та відображення в обліку сум амортизації

отримання документально обґрунтованих даних про наявність та рух ОЗ за місцями експлуатації, а також за особами, відповідальними за їх збереження

виявлення результатів від реалізації об’єктів ОЗ або іншого їх вибуття

Для автоматизації облізу ОЗ потрібно:

провести класифікацію ОЗ

визначити принципи оцінювання ОЗ

встановити одиниці обліку ОЗ

вибрати форми первинних документів і облікових регістрів

Головне меню для розв’язування задач з обліку ОЗ охоплює:

нормативно-довідкову інформацію

операції з обліку ОЗ

вихідну документацію

введення інформаційної бази

контрольно-аналітичну роботу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  Наверх ↑