61. Особливості автоматизації обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів

До малоцінних та швидкозношуваних предметів належать:

предмети терміном служби менше одного року незалежно від їх вартості;

предмети, які за своєю вартістю не належать до основних засобів незалежно від терміну служби;

форменний одяг, призначений для видачі працівникам підприємства;

інвентарна тара тощо.

В аналітичному обліку виокремлюють МШП за місцем зберігання (складський облік) та МШП в експлуатації. Аналітичний облік МШП на складі подібний до обліку матеріальних цінностей, а облік МШП, які перебувають в експлуатації, вимагає виокремлення таких груп: інструменти, спецодяг і спецвзуття, господарський інвентар, штампи, спецпристосування, моделі спеціаль­ного та загального призначення. У середині групи МШП обліковуються за номенклатурними номерами, місцями зберігання та використання (цехами, службами та іншими підрозділами підприємства).

В автоматизації обліку МШП використовується нормативно-довідкова інформація: довідники цехів, складів та матеріально-відповідальних осіб, МШП (номенклатурних номерів), синтетичних рахунків, субрахунків та шифрів аналітичного обліку, винуватців і причин вибуття предметів із експлуатації, операцій руху предметів в експлуатації.

Для оперативного обліку на місцях експлуатації МШП підприємство розробляє графік документообігу, у якому визначається рух первинних документів на підприємстві.

Для обліку МШП використовуються основні первинні документи, які описують операції обліку матеріальних цінностей. Крім того, можливе формування специфічних документів:

повідомлення про здавання на склад (комору) інструмента, який втратив свою придатність до використання;

записка майстра цеху на видавання робітникам із комори інструмента (для тривалого використання);

акт на вибуття інструмента внаслідок зношування чи ламання.

62. Особливості автоматизованого обліку готової продукції на складі.

В умовах автоматизованих інформаційних систем бухгалтерський облік охоплює комплекси задач з усіх розділів обліку й синтетичних рахунків. У їх перелік входить також облік готової продукції, її відвантаження та реалізація. Згідно характеристики комплексу задач внутрішньогосподарського обліку на підприємстві комплекс задач з обліку готової продукції призначається для складання звітів із випуску готової продукції, руху на складах, за відвантаженими товарами й обсягом реалізації.

Вихідною інформацією служить в такому випадку залишок готової продукції на кінець місяця, обороти за дебетом і кредитом рахунків, обсяг реалізації.

Вихідна інформація: обсяг випуску продукції, прихід витрати, відвантаження, оплата продукції, залишок на початок місяця.

Основними особливостями є автоматизований підрахунок товарів на складах, у місцях їх продажу, реалізації товарів покупцям, нагромадження даних для можливості аналізу показників обліку гот. прод.

Автоматизація складського обліку забезпечує отримання:

1) даних аналітичного обліку залишків готової продукції та її надходження на склад у натуральному й вартісному вираженні;

2)даних про випуск готової продукції для прийняття управлінських рішень;

3) даних про фактичну собівартість іншого надходження та витрат готової продукції

Ці задачі можуть розв’язуватися завдяки використанню окремого модуля або входити до складу програмного комплексу з обліку готової продукції та її реалізації.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  Наверх ↑