18. Інтернаціоналізація господарського життя як об'єктивний процес економічного розвитку.

Рівень, або ступінь, інтернаціоналізації національної Характерною ознакою розв МЕВ є інтернаціоналізація госп життя, тобто об’єктивний процес зближення нац економік, що проявляється у зростанні в-чої взаємозалежності ек суб’єктів із різних країн, міжнар товарообігу, руху капіталів і робочої сили. Інтернаціоналізація госп життя передбачає зростання міжнарод мобільності готових виробів та факторів виробництва.

Інтернаціоналізація госп життя проявляється в інтернаціоналізації в-ва та інтернаціоналізації капіталу. Інтернаціоналізація виробництва — формування інтернаціонального процесу вир-ва (реалізація міжнар програм створення складної техніки). Інтернаціоналізація виробництва проявляється у:

а) зростанні вир-чої взаємозалежності ек суб’єктів із різних країн;

б) використанні у в-чому процесі інозем факторів вир-ва;

в) розширенні в-ва за нац кордони (будівництво нового заводу в зарубіжній країні)

Інтернаціоналізація капіталу — процес взаємопереплетіння та об’єднання капіталу із різних країн; використання інозем капіталу для розвитку нац підприємств, нац господарства в цілому. Цей процес виявляється у експорті/імпорті позичкового і підприємницького капіталів.

Інтернаціоналізація капіталу сприяє зростанню св економіки. Капітал перетинає кордони в пошуках сприятливих сфер свого використання. Приплив зарубіж інвестицій капіталу допомагає вирішити проблему дефіциту виробничого капіталу, дефіциту необхідних для розвитку інвестицій.

Взаємний обмін капіталом між країнами укріплює ек зв’язки між ними, сприяє поглибленню міжнар спеціалізації і кооперації виробництва.

Інтернаціоналізація капіталу є передумовою процесу інтернаціоналізації виробництва і навпаки.

Основою інтернаціоналізації госп життя є міжнародний поділ праці (МПП), як обмін між країнами факторами та результатами виробництва у певних кількісних і якісних співвідношеннях.

Інтернаціоналізація господарського життя: її напрямки (за трактуванням А.П.Румянцева)

Інтернаціоналізація виробничих сил;

Інтернаціоналізація виробничих процесів;

Інтернаціоналізація обміну;

Інтернаціоналізація транспорту;

Інтернаціоналізація паливно-енергетичного комплексу;

Інтернаціоналізація розподілу;

Інтернаціоналізація споживання;

Інтернаціоналізація інформаційних систем;

Інтернаціоналізація управління.

19. Рівень інтернаціоналізації економіки України.

Хар-рною рисою сучас розв МЕВ стала інтернаціоналізація госп життя- зближення нац ек-к, що виявляє себе в зростанні виробничої взаємозалежності, міжнар товарообігу, руху капіталів і роб сили, взаємного впливу на найважливіші ек процеси в країнах, у тому числі на рівні цін, ставки відсотка іт.д. У її основі лежить поглиблення міжнар спеціалізації й інтернаціоналізація вир-ва, транснаціоналізація капіталу й утворення ТНК. Вона відбивається як у сферах виробництва матеріальних благ, розподілу, обміну і споживання, так і в розвитку усіх форм МЕВ, і сприяє цьому розвиткові.

 Для сучасного етапу характерне поступове залучення усе більшого числа країн у процес інтернаціоналізації госп життя ут ч і Укр, упровадження єдиних міжнар стандартів (технологіч, екологіч, статистич, бухгалтерськ, фін-вих тощо), використання однакових критеріїв у макроек політиці, а також уніфікація вимог до податкї політики, політики в області зайнятості і т. д.

Інтернаціоналізація госп життя проявляється в інтернаціоналізації в-ва та інтернаціоналізації капіталу.

Під інтернаціоналізацією вир-ва мається на увазі встановлення безпосередніх, стійких вир-чих зв'язків між підприємствами різних країн, унаслідок чого виробничий процес в одній країні стає частиною процесу, що протікає в міжнар або світовому масштабі. Це об'єктивний процес, що є наслідком поглиблення МПП, в основі якого лежить міжнародна спеціалізація виробництва. У сучас умовах інтернаціоналізація вир-ва підсилюється під впливом різних факторів, насамперед – НТР. Інтернаціоналізація виробництва проявляється у: а) зрост вир-чої взаємозалежності ек суб’єктів із різн країн; б) використанні у в-чому процесі інозем факторів вир-ва; в) розширенні в-ва за нац кордони (будівництво нового заводу в зарубіжній країні)

Відображенням інтернаціоналізації виробництва в сфері ек відносин є також інтернаціоналізація капіталу-процес переплетення й об'єднання нац капіталів, що знаходять прояв як у створенні окр компаніями госп об'єктів в інших державах, так і в розвитку міжнар форм зв'язків і контактів між капіталами різних країн. інтернаціоналізація капіталу веде до появи нового явища у світовій економіці – транснаціоналізації і ТНК. Поява і розвиток ТНК підсилює процеси спеціалізації і кооперування між підприємствами різних країн Основою інтернаціоналізації госп життя є міжнародний поділ праці (МПП), як обмін між країнами факторами та результатами виробництва у певних кількісних і якісних співвідношеннях.

Міжнар спеціалізація і кооперація вир-тва, всесвітній поділ праці в кінцевому підсумку породжують інші форми міжнарх ек відносин: вивіз товарів і капіталів, міграцію робочої сили, а також інтеграційні процеси в різних регіонах. Поглиблення міжнар взаємодії ринків товарів та послуг, а особливо капіталів і валют, є продуктивним за умови розвинутості відп нац ринків у структурно збалансованій економіці.

Нерегульована відкритість економік робить їх уразливими в процесі недостатньо обґрунтованої лібералізації. Проблеми ефективної участі Укр. у МПП і підвищ ролі зовнішньоек зв'язків у реалізації нац ек інтересів мають теоретич і практич значення. Адже в сучас взаємозалежному світі взаємодоповнюваність нац економік різних країн досягла такого ступеня, що зовнішньоек зв'язки прямо й безпосередньо впливають на процес відтворення у кожній з країн як вирішальний структуротворчий фактор.

Риси інтернаціоналізації економіки України

- Прямі інозем інвестиції є значними і динамічними лише у порівнянні з параметрами внутр інвестування,

- Співробітництво з міжнар фін орг-ціями й окр країнами-донорами, з одного боку, дозволяє реалізовувати програми фін стабілізації, реструктурувати окремі сектори економіки, пом’якшувати соц проблеми, а з ін, - за відсутності протягом тривалого часу позитивних мікроперетворень, - призводить до поглиблення макроек диспропорцій, зокрема, до розвитку кризи зовнї заборгованості.

- Для України є хар-рною складна демографіч ситуація, тому трудові міжнар міграційні процеси досить відчутні для розв економіки.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57  Наверх ↑