74.Прийоми аудиту.

Метод аудиторського контролю - це сукупність методичних прийомів контролю процесів розширенного відтворення суспільно необхідного продукту і додержання його закнодавчого і нормативно - правового регулювання в умовах ринкової економіки. 
Загальнонаукові методичні прийоми дослідження грунтуються на методах філософії і включають:

Аналіз - прийом дослідження, який включає вивчення предмета уявним або практичним розчленуванням його на складові об"єкти. Кожну з виділених частин аналізують в межах одного цілого.

Синтез - прийом вивчення об"єкта в цілісності в єдності і взаємозв"язку його частин (контроль виконання договорів на поставку продукції).

Індукція - прийом дослідження, при якому загальний висновок про прикмети множини елементів об"єкта складають на основі вивчення не всіх прикмет, а лише частини елементів цієї множини. 

Дедукція - досліджують стан об"єкта в цілому, а потім його складових елементів, тобто висновки від загального до окремого.

Аналогія - прийом наукових висновків, завдяки якому досягають пізнання одних об"єктів на основі подібності їх з іншими.

Моделювання - прийом наукового пізнання, щор грунтується на на зміні об"єкта, явища, які вивчають, на їх аналог, модель, що має істотні прикмети оригіналу.

Абстрагування - прийом відоволікання. наприклад, перевіряють стан контролю трудової дисципліни в окремих підрозділах підприємства, і абстрагуючись роблять висновки в цілому).

Конкретизація - дослідження об"єктів у всій їх різнобічності. При цьому досліджують стан об"єктів за певними конкретними умовами існування їх та розвитку, виявлення у процесі контролю непродуктивних витрат за місцями їх утворення. 

Системний аналіз - вивчення об"єкта дослідження як сукупності елементів, що утворюють систему, передбачає оцінку поведінки об"єктів, як системи з усіма факторами. 

Функціонально - вартісний аналіз - вивченя об"єктів на стадії інженерної підготовки виробництва, яка вимагає проектування складних систем у процесі дослідження функціонування їх (проектування і оцінка економічної ефективності технололгічних процесів.

Специфічні методичні прийоми включають:

- Підтвердження — полягає в одержанні письмової відповіді від клієнта або третіх осіб з метою підтвердження точності інфор­мації (наприклад, підтвердження дебіторської заборгованості).

- Спостереження—дає можливість одержати загальну харак­теристику можливостей клієнта на підставі візуального огляду.

- Обстеження — особисте ознайомлення з предметом дослід­ження. Наприклад, обстеження місць зберігання продукції, запасів тощо.

- Опитування — це одержання письмової або усної інформа­ції від клієнта або про клієнта.

- Інспекція

-Запит

- Аналітичний огляд та аналітичні процедури:

Аналітичні процедури застосовуються в 3-х видах:

Процедури перевірки по суті;

Виявлення і дослідження надзвичайних статей

На стадії завершення аудиту – аналіз показників фін. Діяльності

Метод вивчення та узагальнення. Сюди відносять такі прийоми як: аудиторська вибірка, анкетування, тестування, підрахунок, експертиза.

Інші.

Є низка прийомів документального контролю:

Нормативно-правова;

Формальна перевірка документів

Арифметична

Експертна

Зустрічна

Логічна

Контрольні порівняння

Перевірка правильності кореспонденції рахунків і перенесення даних з документів в облікові регістри.

75.Специфічні прийоми (факт. контроль і документ. контроль).

Розподіл контролю на документальний і фактичний носить в певній мірі умовний характер тому що в основі цього розмежування лежать різноманітні джерела даних.

Так, джерелами інформації для документального контролю служать: первинні документи, регістри бухгалтерського обліку; бухгалтерська, статис-тична і оперативно-технічна звітність, норма-тивна, проектно- конструкторська, технологічна та інша документація.Фактичний контроль базується на вивченні фактичного стану об'єктів, що перевіряються, за даними їх огляду в натурі (перерахунку, зважування, лабораторного аналізу і т.д.), він не може бути всеосяжним через безперервність господарських операцій.

До фактичного контролю належать – перевірка операцій в натурі, контрольні заміри, дослідження операцій на місці, експертний лабораторний аналіз, контрольний запуск сировини і матеріалів, отримання письмових пояснень

До документального контролю – нормативно-правова перевірка, формальна, арифметична, експертна, зустрічна перевірка документів, логічна перевірка, контроль порівняння, перевірка правильності кореспонденції рахунків і перенесення даних з документів у облікові регістри.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83  Наверх ↑