5. Ринок робочої сили дуже диференційований: працівники різняться рівнем підготовки і кваліфікації. Робочі місця також різняться ступенем монополізації.

Ринок робочої сили складається з різних неконкуруючих груп певних професій. В особливу групу можна виділити некваліфіковану працю, яка не потребує спеціальної підготовки.

Як наслідок, на ринку виникають окремі зони співвідношення попиту і пропозиції кваліфікованої і некваліфікованої робочої сили.

 

Більш високий доход від граничного продукту кваліфікованих працівників (MRP), більш висока ціна робочої сили, до того ж обмежена пропозиція таких видів праці обумовлюють дуже високу (wA) рівноважну зарплату. Навпаки, доход від граничного продукту праці некваліфікованого працівни¬ка, більш низькі витрати на його підготовку, більша пропозиція призводять в сукупності до того. що рівноважна зарплата буде значно нижчою (wb)

Сучасна економічна теорія розглядає витрати на навчання і освіту як одну з форм інвестицій. Всі персоніфіковані інвестиції в “людський капітал” у перспективі  повинні бути компенсовані. Ті професії, які вимагають більш тривалої й дорожчої підготовки, повинні оплачуватися вище. Компонентами  освіти є професійні знання , інтелект, освіченість дисциплінованість  та інтелігентність.

Від інвестицій у “людський капітал” виграють ті хто отримує роботу, так і роботодавці за рахунок підвищення кваліфікації й продуктивності праці.

Теорія ефективної зарплати наголошує на тому, що підвищення заробітної плати само по собі сприяє отриманню позитивного результату: зменшується плинність кадрів, створюється економія па етапі підготовки робочої сили, стимулюється продуктивність праці, стає зайвим складний внутрішньофірмовий контроль.

Контрольні запитання

1. Дайте визначення і охарактеризуйте ринок факторі виробництва.

2. Що належить до факторів виробництва?

3. Назвіть функції, що виконують ринки факторів виробництва.

4. Чим визначається попит  на фактори виробництва?

5. Покажіть відмінність ринків факторів виробництва і ринків товарів.

6. Охарактеризуйте сутність проміжного продукту.

7. Дайте визначення граничного продукту певного ресурсу у грошовому виразі.

8. Чим визначається ринкова радість ресурсу?

9. Розкрийте сутність граничних витрат від використання ресурсів.

10. Побудуйте криву пропозиції факторів виробництва в цмовах досконалої і недосконалої конкуренції, зробіть висновки.

11. Що визначає максимально прибуткову рівновагу фірми на ринку ресурсів?

12. Чим визначається еластичність попиту на фактори виробництва?

13. У чому полягає особливість пропозиції факторів виробництва?

14. Визначіть особливість ринку праці.

15. Розкрийте сутність індивідуальної і ринкової пропозиції послуг праці.

16. Розкрийте природу ефекту доходу і ефекту заміщення на ринку праці.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57  Наверх ↑