106. Концепція взаємодії економіки та екології.

В сучасних умовах екологічна безпека виступає найважливішим чинником формування ринкової економіки і переходу до нової моделі ринкового росту. Основні причини надмірного навантаження на навколишнє природне середовище (НПС) можна поділити на 2 групи:

1) причини, що обумовлені сталим розвитком (швидке зростання населення на планеті, концентрація значної кількості населення у великих містах, де найбільш інтенсивно використовуються і забруднюються основні природні ресурси (ПР) – земля, повітря, вода; економічне зростання в усіх галузях економіки, що створює додаткове навантаження на довкілля);

2) соціально-економічні причини (виробництво і споживання значної кількості благ НПС не регулюється ціновим механізмом ринку; ціни, встановлені на ПР, занижені).

Концепція взаємодії економіки й екології передбачає ряд економічних заходів для забезпечення охорони НПС: а) визначення джерел фінансування щодо охорони НПС; б) встановлення лімітів використання ПР, викидів і скидів забруднюючих речовин у НПС; в) надання підприємствам, організаціям й установам податкових, кредитних та інших пільг під час впровадження ними маловідходних, енерго- та ресурсозберігаючих біотехнологій.

Концепція взаємодії економіки й екології ґрунтується на механізмі платності природокористування; охоплює систему економічних інструментів, спрямованих на акумуляцію матеріальних ресурсів для реалізації природоохоронних програм на спонукання товаровиробників до підвищення екологічності технологій, що застосовуються, та екологічності власної продукції.

В теоретичному плані концепція спрямована на створення наукових основ стійкого екологічно-економічного розвитку, а її практичне значення виражається у створенні науково обґрунтованих рекомендацій щодо раціонального використання ПР та збереження НПС та людського суспільства.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  Наверх ↑