105. Основні причини впливу до надмірного навантаження природного   довкілля.                    

Надмірне навантаження навколишнього середовища спричинює дві основні групи причин: по-перше - зумовлені сталим розвитком, а по-друге - соціально-економічні причини.

До причин, зумовлених сталим розвитком, можна віднести:

1.  Швидке зростання  населення  на планеті — з 2  млрд у 1950 р. до 6,4 млрд у 2004 р., тобто більш ніж утричі зросла чисель­ність людства і, відповідно, збільшились потреби у продовольстві й енергії для забезпечення його основних потреб.

2.  У великих містах, де найбільш інтенсивно використовують­ся і забруднюються основні природні ресурси — земля, повітря, вода, сконцентрована значна кількість населення.

3.  Економічне зростання в усіх галузях економіки створює значне додаткове навантаження на довкілля. Так, металургійна промисловість збільшує виплавку чавуну і сталі, гірничорудна — нарощує видобуток не відтворюваних корисних копалин, сільсь­ке господарство широко використовує пестициди і добрива, зрос­тає споживання енергії, посилюється шумове навантаження, осо­бливо у містах, у ґрунті накопичуються шкідливі речовини.

Соціально-екопомічні причини зумовлені тим, що виробництво і споживання значної кількості благ навколишнього середовища не регулюється ціновим механізмом ринку. А тому при викорис­танні природних благ (суспільних благ) виникають зовнішні ви­трати, які ринок неспроможний автоматично відшкодовувати. На такі блага важко або неможливо встановити права власності, що провокує їх неналежне використання. Навіть якщо на природні ресурси і встановлюються ціни, вони часто є заниженими.

Отже, безоплатне або «дешеве» використання природних благ призводить до того, що втрати суспільства не відшкодовуються у повному обсязі через ціновий механізм, а це, згідно з концепцією ефективності в економічній теорії, спричинює порушення умов ефек­тивності використання ресурсів унаслідок надмірного споживання.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  Наверх ↑