104. Основні напрямки реформування фінансової системи в соціальній сфері.

До соціальної сфери національної економіки вхо­дять такі складові: освіта, охорона здоров'я, культура і мистецт­во, туризм, фізична культура і спорт, соціальний захист і соці­альне забезпечення населення. їхня діяльність значною мірою за­лежить від організації фінансового забезпечення.

Система фінансового забезпечення соціальної сфери включає три основні складові: джерела фінансування; інструменти фор­мування джерел фінансування; напрями фінансування.

Інструментами формування цих джерел фінансування соціаль­них проектів і програм є податки соціально-економічного харак­теру, які стягуються в основному з населення, і державно-економічного характеру.

За умов, коли гостро бракує фінансових ресурсів, слід обґрунтова­но визначати забезпечення витратних статей наявними ресурсами, скорочувати державні витрати і забезпечувати ефективне використан­ня коштів. Для цього передбачається запровадження таких заходів:

1. Розроблення й реалізація програми адресного надання пільг, субсидій, дотацій та інших соціальних доплат окремим категоріям громадян з урахуванням їхніх доходів.

2.  Розроблення державної Інвестиційної програми, що пов'я­зує державні джерела фінансування з недержавними.

3. Заборона нецільового використання державних коштів.

4.  Поетапна комерціалізація соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів.

119. Основні показники активності країни у міжнародних економічних відносинах.

Активність країни у світових економічних відносинах можна оцінити за такими показниками:

1) експортна квота (відношення експорту країни до ВВП) характеризує рівень відкритості НЕ та свідчить про конкурентоспроможність продукції на світовому ринку;

2) обсяг експорту (імпорту) країни на душу населення;

3) експортний потенціал країни (обсяг виробленої продукції, який країна може продати на світовому ринку без будь-якої шкоди для задоволення внутрішніх потреб);

4) структура експорту (питома вага різних товарних груп у загальному обсягу експорту);

5) структура імпорту (відображає залежність НЕ від світової у ресурсах, товарах і послугах);

6) співвідношення між обсягом іноземних прямих інвестицій країни та обсяг прямих іноземних інвестицій в її економіку;

7) обсяг зовнішнього боргу країни та його співвідношення з ВВП та експортом даної країни.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  Наверх ↑