101. Механізми перерозподілу доходів, що застосовуються в Україні.

Державна влада задля зменшення нерівності у розподілі дохо­дів здійснює примусове переміщення ресурсів, яке веде до змен­шення добробуту одних і підвищення добробуту інших членів суспільства, або до перерозподілу доходів за допомогою транс­фертів та податків. У ринкових умовах однією з найбільш поширених форм трансфертів є програми соціальної допомоги. Ці програми поді­ляються на дві групи:

Перша група — це програми соціального страхування, за яки­ми відповідні кошти отримують усі члени суспільства незалежно від доходів у випадку: виходу на пенсію, у разі інвалідності, тим­часового захворювання, втрати роботи).

Друга група — це програми державної допомоги, за якими підтримуються лише ті члени суспільства, чий дохід не переви­щує певний рівень (допомога багатодітним родинам, медична допомога, талони на харчування).

Перерозподіл доходів досягається за допомогою прогресивної системи оподаткування. Її застосування дає змогу зменшити нерівність розподілу доходів у суспільстві

Коли диференціація доходів у суспільстві є завеликою, то ви­никає бідність, яка створює загрозу для нормального процесу відтворення суспільства. Бідність визначається показником про­житкового мінімуму, який постійно змінюється внаслідок зміни цін на ринку товарів і послуг.

Нерівність у доходах членів суспільства та їхніх сімей повин­на коригувати держава через податкову політику: високі доходи оподатковуються за високими ставками, а доходи, що не переви­щують прожиткового мінімуму, можуть бути взагалі звільнені від оподаткування.

Податкові надходження потім перерозподіляються в порядку компенсації людям, що несуть особливі фінансові витрати (ска­жімо, на утримання дітей, інших непрацездатних членів сім'ї). Такі заходи встановлюються в законодавчому порядку і система­тично переглядаються відповідно до економічної та соціальної ситуації в країні. Крім того, держава має забезпечити надання цільової допомоги громадянам, які мають низькі доходи, не тіль­ки з тим, щоб ці люди мали змогу втриматися на певному життє­вому рівні, а й з тим, щоб вони могли робити хоч якісь невеличкі заощадження. Занадто велика різниця в до­ходах, як уже було сказано, є причиною соціального напруження і можливого соціального збурення в суспільстві.

Основою реальних доходів переважної більшості населення є реальна заробітна плата робітників і службовців, реальні доходи селян від власного та колективного господарства. Належний рі­вень заробітної плати стимулює продуктивність праці, спонукає працівників підвищувати свою кваліфікацію, є індикатором узго­дження інтересів підприємців і найманих працівників.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  Наверх ↑