68.  Основні показники розвитку регіональної економіки та їх зміст.

Регіон- у нац. ЕК. розуміють част. терит. країни зі специфічними природно-кліматичними й ЕК. умовами, що має чітко означені амін. межі, власні органи упр-ня, на якій створ. матер. і соц. Блага, необхідні для проживання, організації побуту, відпочинку нас., також здійсн. вир-ї дія-ті.

Показники розв. рег-ї ЕК-ки — це сукуп­ність індикаторів, які дають змогу визначати її стан та здійсню­вати необхідні порівняння, також оцінку ефективності держ. рег. політики і її вплив на розв. нац. ЕК-ки в цілому.

В залежності від ЕК. змісту та функтц-го призна­чення пок. розв. рег. ЕК. прийнято по­діляти на основні групи: натуральні та вартісні; кількісні та якісні; об'ємні та сітьові; абсолютні та відносні; обов'язкові (планові) та звітні (в основному статистичні); розрахункові, ін­формаційні.

Розв. рег. ЕК. в суч. умовах визн-ся сист. прогнозних та програмних докум.: є

1)стратегії рег. розв.;

2)прогнози ЕК. та соц. розв. рег. (на середньо- і короткостр. періоди);

3)програми еК. та соц. розв. рег. – ЕСР.(на коротк. період).

Кожному з докум. притаманна сист. показ­ників, за допомогою якої відобр-ся основні параметри роз­в. конкретного рег. У рег. стратегіях розв. виділ. три групи показн.:

1 групапоказн., що використ. в описово-аналітичній част. рег. стратегії розв. За їх допо­могою здій-ся оцінка стану соціально-ек. розв. конкретного регіону та описуються тенденції, що складаються в окремих її сферах..

2  групапоказн., що використ. у прогностичній частині регі. стратегії розв., які призначені для ха­р-ки орієнтирів майб. розв. рег.

3  групапоказн., за якими здійснюється моніторинг та оцінка ефективності реалізації стратегії. Включає: 1)валовий рег. продукт (усього та в розрахунку на 1 ос.); 2)к-ть суб'єктів Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ); 3)к-тьпромисл. продук., с/г, викон. будівельн. роб.; 4)наявн. осн. засобів та рівень зносу; 5)обсяги спожив. паливно-енерг. ресурсів; 6)чисел. нас.; 7)коеф. смерт., народ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  Наверх ↑