99. Ревізія обсягів реалізації продукції, робіт, послуг.

Послідовність і напрями контролю:

1. Загальна оцінка виконання плану реалізації підприємством та в розрізі договорів з покупцями по звітних періодах року (ме¬тоди аналізу даних про виконання договорів з покупцями).

2. Перевірка виконання графіка відвантаження готової продук¬ції покупцям-замовникам:

а) перевірка організації обліку у відділах збуту за відванта¬женням продукції покупцям. Достовірність обліку контролюється методом порівняння показників накладних на відвантаження з дани¬ми оперативного обліку відділу збуту;

б) перевірка своєчасності відвантаження готової продукції методом порівняння даних про випуск продукції та її від¬вантаження по датах місяця, ураховуючи обсяги залишків на складі, візуальної перевірки документів (розпоряджень, товарно-транспортних накладних).

3. Перевірка своєчасності здачі первинних документів про відвантаження продукції покупцям до бухгалтерії (метод порів¬няння дати звіту і дати відвантаження).

4. Перевірка своєчасності і правильності оформлення платіж¬них документів для розрахунків з покупцями (рахунків-фактур, платіжних доручень-вимог фінансовим відділом, бухгалтерією). Застосовується метод візуальної перевірки реквізитів документів, аналіз листування з покупцями, арифметична перевірка обсягів за вартістю, договірних цін, ПДВ.

5. Перевірка дотримання методики бухгалтерського та подат¬кового обліку, достовірності даних про розрахунки з покупцями та обсяги реалізації продукції:

а) перенесення залишків з рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» з минулого місяця на початок поточно¬го місяця, відповідність їх даних Книзі го¬ловних рахунків;

б) обґрунтованість бухгалтерських записів поточного реві¬зованого місяця.

в) правильність ведення податкового обліку по ПДВ, вало¬вих доходів по операціях з реалізації продукції (робіт, по¬слуг).

6. Перевірка достовірності звітності (ф. 2) про фінансові ре¬зультати, податкової звітності з обсягів реалізації продукції.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑