Комунікативний процес в організації: сутність, зміст, умови ефективності.

Комунікація, чи процес пере­дачі інформації від людини, чи групи організації іншій людині, чи групі організації, лежить в ос­нові функціонування будь-якого підприємства і пронизує всі сис­теми керування людськими ресу­рсами. Комунікаційний процес припускає наявність відправника інформації, одержувача інформа­ції і процесу обміну інформацією.

Відправник, що бажає передати власні чи ідеї будь-яку іншу ін­формацію, повинний попередньо зрадити їм форму, придатну для передачі і сприйняття Цей процес називається кодуванням. Після того, як інформація закодована, вона може бути відправлена по одному чи декільком передатним каналам. Вибір каналу передачі багато в чому залежить від ме­тоду кодування.

Після одержання послання від­бувається його розшифровка - спроба одержувача відтворити зміст оригінального повідом­лення (точність інтерпретації,—ефективність комунікації.)

Розшифрувавши послання, одержувач вступає в процес зво­ротного зв'язку з відправником, тобто направляє своя відповідь на повідомлення. Зворотний зв'язок — наскільки адекватно було інте­рпретовано послання, відновити комунікацію у випадку помилки при його розшифровці.

 Існує безліч факторів, що зни­жують чистоту передачі інформа­ції і спотворюють саме послання. Такі фактори називаються кому­нікаційними чи перешкодами шумом .

Спілкування є невід'ємною ри­сою організаційного буття. Кожен член організації беруть участь у комунікаційному процесі. Однак інтенсивність цієї участі і, саме головне, його мети неоднакові в різних членів організації. Співро­бітники спілкуються один з од­ним, щоб:

-     виразити свої почуття й емоції (соціальна мета) ;

-     чи одержати надати інфор­мацію (професійна мета) ;

-     зробити впливу на повод­ження інших членів організації.

Остання мета цілком збігається з метою керування персоналом організації - домогтися необхід­ного для компанії виробничого поводження своїх співробітників, що дозволить реалізувати органі­заційні цілі. Отже, комунікація може і повинна бути елементом системи керування персоналом.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112  Наверх ↑