ТЕМА 33. Пароніми.

Пароніми – це слова, близькі за звуковим складом і вимовою, але різні за значенням: еміграція-імміграція-міграція, кампанія-компанія, ефектний-ефективний, вести — везти, афект — ефект, дебатувати — дебютувати, пригода-незгода, адрес-адреса.

 Треба мати на увазі, що не всі слова, схожі за звучанням, можна вважати паронімічними. До паронімів належать ті лексеми, які мають незначну відмінність у вимові, іноді пароніми мають спільну морфему: віра і вірність, ціна і цінність.

Пароніми можуть бути семантично близькими (дефектний — зіпсований, ушкоджений — дефективний — ненормальний; ефектний —такий, що справляє враження — ефективний — дійовий).

Звукова відмінність між паронімами можлива на початку слова (гамувати — тамувати, линути — ринути), всередині (варта— вахта, промінь — пломінь) і в кінці (адресат — адресант, гриб — грип).

Паронімія може створюватися відсутністю одного чи кількох звуків у одного з членів паронімічної групи (талан — талант, адрес-адреса, адресат-адресант).

Основу паронімії становлять слова з певними семантичними зв'язками. Але в паронімічні стосунки вступають і лексеми, відмінні значенням: воля — доля, вода — біда, додолу — додому, шукати — ошукати, верес — вереск.

З лексичною паронімією пов'язане синтаксичне явище парономазії. Парономазія — стилістична фігура, побудована на комічному або образному зближенні паронімів та взагалі співзвучних слів і словосполучень: «Ти йому про Тараса, а він тобі півтораста; Ніколи та на Миколи».

Паронімія є важливим стилістичним засобом. Крім парономазії, на її основі створюються каламбури, антитези та інші стилістичні фігури.

Водночас звукова близькість паронімів призводить до того, що їх помилково вживають один замість одного: замість факт кажуть фактор, замість уявлення — уява, замість пригода — нагода і навпаки тощо.

Причиною лексичних, а отже, й семантичних помилок стає також нерозрізнення міжмовних паронімів, особливо належних до близькоспоріднених мов. Пор. українсько-російські паронімічні групи сумління — сомнение, останній — остальной, вродливий — уродливый, лихий — лихой, дурний — дурной, удавитися — удавиться, калитка — калитка.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52  Наверх ↑