Рекомендація

Готуючись до вступу у вуз, абітурієнти повинні усвідомлювати важливість і значущість мови в житті людини. Адже моваце і найважливіший засіб спілкування, і засіб передачі та збереження інформації, і безперервний процес пізнання світу, і матеріал формування, виховання, становлення людини, зрештою, моваце ознака суспільства цивілізованого, розвинутого, інтелектуального.

Навчальна дисципліна УКРАЇНСЬКА МОВА ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ передбачає стисле повторення основних тем зі шкільного курсу української мови з метою підвищення і вдосконалення орфографічних, пунктуаційних, стилістичних навичок, а також систематизацію знань, отриманих у загальноосвітній школі.

На першому плані стоїть ступінь орфографічної та пунктуаційної грамотності. Чимала увага надається вдосконаленню навичок стилістично й граматично правильно висловлювати письмово свою думку, оскільки наступна діяльність абітурієнтів (а в майбутньому – студентів) буде тісно пов’язана з писемним мовленням.

Абітурієнти повинні знати:

· правила української орфографії;

· усталені словосполучення, які часто використовуються у мовленні;

· основні правила української орфоепії;

· синтаксичні й стилістичні вимоги до складних речень;

· пунктуацію простого речення;

· пунктуацію простого ускладненого речення;

· пунктуацію складного (складносурядного, складнопідрядного та безсполучникового) речення;

· розстановку розділових знаків при прямій мові та діалогах.

Абітурієнти повинні вміти:

· орфографічно, граиатично й стилістично грамотно оформляти письмові роботи;

· використовувати правильні граматичні форми всіх частин мови;

· чітко й послідовно висловлювати свою думку в письмовій формі;

· правильно будувати речення різних типів, особливо ускладнені дієприслівниками та дієприкметниками;

· розставляти розділові знаки в реченнях відповідно до правил пунктуації;

· правильно передавати пряму й непряму мову.

Курс дисципліни українська МОВА складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких, відповідно, містить лекційний матеріал, тести для самоконтролю, вправи і контрольні завдання.

Перед початком повторення тем та виконання практичних вправ радимо ознайомитися з розділом “Рекомендації слухачеві”.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни УКРАЇНСЬКА МОВА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52  Наверх ↑