ТЕМА 11. ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВІ ГРУПИ (ПФГ): ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ТА ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

Тема 11.1. Сутність, відмінності та переваги ПФГ

Основні терміни та поняття: промислово-фінансова група; головне підприємство ПФГ; технологічний ланцюг функціонування ПФГ.

Створення і розвиток ПФГ спрямовані на фінансове оздоровлення підприємств різних сфер економіки, структурну перебудову економіки та забезпечення зростання обсягів валового внутрішнього продукту в Україні.

Ці організаційні структури мають функціонувати в тісному зв'язку з державними структурами в плані реалізації пріоритетних державних та регіональних програм розвитку економіки.

Створення та функціонування ПФГ сприяє розвитку середнього та малого бізнесу, підвищенню зайнятості, економічному зростанню та оздоровленню економіки в цілому, зміцненню банків та держави, збільшенню податкових надходжень в бюджет за рахунок розвитку виробництва конкурентоспроможних товарів, зменшенню залежності від імпорту.

Перевагами виробничо-фінансової інтеграції у формі ПФГ являються:

§ можливість впровадження сучасної техніки, ресурсо- та енергозберігаючих технологій, створення конкурентоспроможних виробництв шляхом ефективного використання матеріальних та фінансових ресурсів.

§ ефективно організована виробнича, збутова діяльність та їх фінансово-кредитне обслуговування забезпечення на ринкових засадах.

§ створення групи підприємств, що не конкурують між собою, які об'єднані спільною діяльністю, спільними інтересами на основі довгострокових господарських зв'язків, які підкріплені додатковими фінансовим й ресурсами.

§ можливість синтезувати різнорідні капітали (виробничий, фінансовий, торговий) з відмінними циклами відтворення і забезпечити взаємовигідні економічні відносини між учасниками інтеграції.

§ створення можливості перерозподілу тимчасово вільних фінансових ресурсів між учасниками і галузями, економія оборотних засобів, активізація інвестиційної діяльності, підвищення фінансової стійкості окремих учасників.

§ сприятливі умови для покращання розрахункових відносин між учасниками і для широкого застосування таких економічних методів як механізм трансфертних цін, пільгове оподаткування та кредитування

Відмінність ПФГ від інших структур корпоративного типу характеризується певними ознаками, серед яких можна виділити :

§ приналежність учасників до тих сфер діяльності, які визначають науковий, виробничий та експортний потенціал країни.

§ обов'язкова участь банків та інших фінансово-кредитних установ в складі ПФГ, які фінансують виробничу діяльність.

§ в межах групи учасники діють як структурні підрозділи одного підприємства

§ державна експертиза техніко-економічного проекту.

§ наявність головного підприємства, яке виконує роль координаційного центру.

§ підписання учасниками ПФГ Генеральної угоди про спільну діяльність.

§ державна реєстрація як ПФГ відповідно до чинного закону «Про промислово-фінансові групи в Україні».

§ можливість ведення консолідованого обліку, балансу та звітності.

§ пільги щодо звільнення підприємств-учасників від сплати експортно-імпортного мита і митних зборів на проміжну продукцію і дозволу банкам-учасникам проводити клірингові заліки заборгованості платежів за проміжну продукцію між головним підприємством і учасниками між учасниками.

Характерною особливістю ПФГ, як організаційної форми, є можливість функціонувати самостійно на принципах саморозвитку, самоокупності та самофінансування. Об'єднання промислових, сільськогосподарських, торговельних підприємств, банків та фінансово-кредитних установ, що ґрунтується на єдиному технологічному циклі та створенні технологічного ланцюга, ще більш підсилює інтеграційний ефект. Формування технологічного ланцюга є завданням центральної компанії ПФГ і складається з послідуючих етапів:

§ визначення стратегії та постановки завдань;

§ вивчення технології;

§ підбору підприємств-учасників;

§ інвестиційного проектування;

§ вибору джерел фінансування;

§ підбору керівника проекту;

§ контролю результатів.

З метою визначення потенційних учасників агропромислово-фінансової інтеграції необхідно проаналізувати фінансовий стан та технологічне забезпечення виробничого циклу кожного з учасників та визначити місце його в технологічному ланцюгу. Для здійснення аналізу підприємств-учасників необхідно мати інформацію про керівний склад учасника АПФГ, асортимент продукції, що випускається підприємством, відомості про технологічне забезпечення виробничого процесу, тривалість технологічного циклу, структуру ціни на продукцію, яка буде реалізовуватись в рамках АПФГ, відомості про виробничо-економічні відносини з іншими підпри­ємствами.

Важливе значення для формування технологічного ланцюга має аналіз фінансового стану учасників, структури їх активів та пасивів, оборотності оборотних засобів. Після здійснення детального аналізу фінансової звітності потенційних учасників відбирають тільки ті підприємства, участь яких в технологічному ланцюгу вважається за доцільне.

Процес проектування технологічного ланцюга складається з проектування виробничої схеми, складання календарного плану проекту, проектування схеми фінансових потоків, складання організаційного плану, проектування ефективності технологічного ланцюга, що знаходить відображення в техніко-економічному проекті обґрунтування створення та функціонування АПФГ Ефективність проекту оцінюється шляхом аналізу співвідношення витрат і фінансових результатів з врахуванням інтересів учасників. Оцінка майбутніх витрат і результатів здійснюється в межах розрахункового періоду, тривалість якого обмежується строком окупності проекту. Витрати учасників проекту можна поділити на початкові інвестиційного характеру, поточні та ліквідаційні.

Організація технологічного ланцюга є. Найважливішим напрямком діяльності координаційного центра АПФГ. Вона складається з таких етапів як погодження організаційної схеми та техніко-економічного обґрунтування, пошук інвестора, підготовка і погодження нормативних документів, визначення форм взаємозв'язку, визначення дати початку функціонування технологічного ланцюга, підписання угод, визначення керівників на кожній ланці технологічного ланцюга. Відкриття фінансування та початок виробничого циклу.

Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення ПФГ та назвіть основні переваги їх створення.

2. Дайте характеристику етапності формування технологічного ланцюга ПФГ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑