ТЕМА 6.4. Рентабельність як основний показник ефективності діяльності підприємства: сутність та методи розрахунку.

Основні терміни та поняття: рентабельність; економічна рентабельність; фінансова рентабельність.

На основі абсолютної суми прибутку не завжди можна зробити висновки про рівень дохідності підприємства, так як на розмір дохідності впливає не тільки якість роботи, але й масштаби діяльності. Тому для характеристики ефективності роботи підприємства наряду з абсолютною сумою прибутку використовують відносний показник – рівень рентабельності, тобто рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках.

Отже, для оцінки ефективності роботи промислового підприємства недостатньо використовувати тільки показник прибутку. Наприклад, два підприємства дістають однаковий прибуток, але мають різну вартість виробничих фондів, тобто суму основного капіталу й оборотних коштів. Більш ефективно працює те підприємство, у якого вартість виробничих фондів менше. Таким чином, для оцінки ефективності роботи підприємства необхідно зіставити прибуток і виробничі фонди, за допомогою яких вона створена. Це і є рентабельність.

Рентабельність — дохідність, прибутковість підприємства; показник економічної ефективності виробництва промислового підприємства, що відбиває кінцеві результати господарської діяльності.  Розрізняють два види рентабельності: рентабельність, розрахована на основі загального прибутку, і рентабельність, розрахована на основі чистого прибутку.

При формуванні цін на промислову продукцію може  використовуватися рентабельність окремих виробів, що розраховується як відношення прибутку до собівартості.

Показник рентабельності взаємозалежний із усіма показниками ефективності виробництва, зокрема із собівартістю продукції, фондомісткістю продукції і швидкістю оборотності оборотних коштів.

На практиці необхідно розрізняти показники економічної та фінансової рентабельності. Економічна рентабельність – параметр, який вираховується виходячи з величини прогнозованого (потенційного) прибутку, відображеного в бізнес-лані інвестиційного або інноваційного проекту (програми). Фінансова рентабельність визначається на базі реального прибутку, який включено в фінансову (бухгалтерську) звітність підприємства.

Система показників рентабельності представлена в таблиці 1.

Таблиця 1. Загальна характеристика показників рентабельності підприємства

Найменування показника

Спосіб розрахунку

Коментар

1.

1.1

Рентабельність реалізації продукції

Рентабельність реалізованої продукції (Рпр)

Де Пр – прибуток від реалізації;

Срп – собівартість реалізованої продукції

Показує, скільки прибутку від реалізації приходиться на одну гривню витрат

1.2

Рентабельність виробу (Рвир)

Де П – прибуток по калькуляції витрат на виріб (або групу виробів);

С – собівартість виробу за калькуляцією виробу

Показує прибуток, який приходиться на одну гривню витрат на виріб (групу виробів)

2.

Рентабельність виробництва (Рв)

Де ЗП – загальний прибуток підприємства;

   - середня вартість основних засобів за розрахунковий період;

*   - середня вартість матеріально-виробничих запасів за розрахунковий період.

Відображає величину прибутку, що приходиться на гривню виробничих ресурсів (матеріальних активів) підприємства

3.

3.1

Рентабельність активів

Рентабельність сукупних активів (Ра)

Де  - середня вартість сукупних активів за розрахунковий період

Відображає величину прибутку, що приходиться на кожну гривню сукупних активів

3.2

Рентабельність необоротних активів (Рена)

Де  - середня вартість необоротних активів за розрахунковий період

Характеризує величину загального прибутку, що приходиться на кожну гривню необоротних активів

3.3

Рентабельність оборотних активів (Роа)

Де  - середня вартість оборотних активів за розрахунковий період

Показує величину загального прибутку, що приходиться на одну гривню оборотних активів

Продовження таблиці 1

3.4

Рентабельність чистого оборотного капіталу (Рчок)

Де  - середня вартість чистого оборотного капіталу, за розрахунковий період (ЧОК – оборотні активи мінус поточні зобов’язання)

Характеризує величину загального прибутку, що приходиться на гривню чистого оборотного капіталу

4.

Рентабельність власного капіталу (Рвк)

Де ЧП – чистий прибуток підприємства;

 - середня вартість власного капіталу за розрахунковий період.

Показує величину чистого прибутку, що приходиться на гривню власного капіталу

5.

Рентабельність інвестицій (Рі)

Де  - середня вартість інвестицій за розрахунковий період.

І = ВК + Довг.К

Відображає величину чистого прибутку, що приходиться на гривню інвестицій, тобто авансованого капіталу

6.

Рентабельність продажу (Рпрод)

Де Опр – обсяг продажу

Характеризує, скільки загального прибутку приходиться на гривню обсягу продажу

Підвищення рівня рентабельності є можливим за рахунок:

- реструктуризації підприємства;

- вдосконалення фінансового менеджменту;

- зниження загальних витрат по виробництву та реалізації продукції;

- збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції;

- збільшення ефективності використання виробничих ресурсів;

- підвищення якості продукції та підвищення цін на неї тощо.

Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення рентабельності діяльності підприємства.

2. Яка різниця між економічною та фінансовою рентабельністю підприємства?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑