11.2. Облік забезпечень наступних витрат і платежів

Забезпечення - це зобов'язання з невизначеними сумою або часом пога­шення на дату балансу.

У господарській діяльності підприємств через події чи операції, які вже відбулися, можуть виникати потенційні (умовні) зобов'язання, щодо яких сума і час майбутніх платежів не визначені (оплата відпусток працівникам, здійснен­ня гарантійного ремонту випущеної продукції тощо). Однак перетворення цих потенційних зобов'язань на реальні залежить від того, чи відбудуться у май­бутньому певні події. Так, не всі працівники підприємства отримають оплату за відпустку через плинність кадрів, тільки незначна частина випущеної продукції потребуватиме гарантійного ремонту, витрати з якого у різних випадках будуть неоднаковими.

Сума цих зобов'язань визначається із застосуванням попередніх аналітич­них чи експертних оцінок. Такі зобов'язання називають забезпеченнями, оскільки їх виконання має бути забезпечене певними коштами.

Згідно з П(С)БО 11 забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого ймовірно призведе до змен­шення ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди, та його оцінка може бути розрахунково визначена.

Забезпечення створюються для відшкодування майбутніх витрат на:

• виплату відпусток працівникам;

• додаткове пенсійне забезпечення;

• виконання гарантійних зобов'язань;

• реструктуризацію;

• виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів тощо.

Обтяжливими є контракти, витрати (яких не можна уникнути) на виконан­ня яких перевищують очікувані економічні вигоди від цього контракту.

Забороняється створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків від діяльності підприємства.

Забезпечення на відшкодування витрат на реструктуризацію створюється у разі наявності затвердженого керівництвом підприємства плану реструктури­зації з конкретними заходами, строками їх виконання та сумою витрат, що будуть зазнані, й після початку реалізації цього плану.

За новою методологією обліку забезпечення відображаються у складі зобо­в'язань, що призводить до правдивого відображення їх у фінансовій звітності і відповідає принципу обачності - запобігає заниженню оцінки зобов'язань.

Залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу та, у разі по­треби, коригується. При відсутності ймовірності вибуття активів для погашення майбутніх зобов'язань сума такого забезпечення підлягає сторнуванню.

Забезпечення використовуються для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких вони були створені.

Суми створених забезпечень визнаються витратами і визначаються за об­ліковою оцінкою ресурсів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), необхідних для погашення відповідного зобов'язання, на дату балансу. Забез­печення для відшкодування витрат на реструктуризацію визначається за сумою прямих витрат, які не пов'язані з діяльністю підприємства, що триває.

Для обліку забезпечень виплат персоналу застосовуються субрахунки 471 "Забезпечення виплат відпусток" та 472 "Додаткове пенсійне забезпе­чення". Відпустки працівникам звичайно надаються впродовж року нерівномірно. З метою запобігання впливу фактично нарахованої заробітної плати за період відпустки на витрати і фінансовий результат звітного періоду підприємства створюють забезпечення виплат відпусток. Такі забезпечення нараховуються за встановленим відсотком і включаються у витрати звітного періоду у визначеній сумі незалежно від фактичної суми нарахованих відпусткових. Наприкінці року необхідно проводити інвентаризацію таких забезпечень, у результаті якої роз­рахована сума забезпечення коригується: сторнується надлишок або донараховується недостатня сума забезпечення.

Щомісячна сума забезпечення виплат відпусток (Зм) визначається як добу­ток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і коефіцієнта, обчис­леного як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці:

Зм = 1,375 хзпмф*х овплр/ фопплр

Де ЗП* - фактична заробітна плата за місяць, грн.;

Овплр - річна планова сума оплати відпусток, грн.;

Фопплр - річний плановий фонд оплати праці, грн.;

1,375 - коефіцієнт нарахувань на заробітну плату.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑