9.3. Групування та облік витрат на виробництво за статтями калькуляції.

Калькуляція – це обчислення собівартості одиниці продукції, а також заготівельної собівартості матеріальних цінностей та засобів виробництва за елементами витрат. Калькуляції складають на продукцію основного і допоміжного виробництв щомісячно, за квартал і рік за цільовим призначенням. Розрізняють такі види калькуляції: планові (складають на основі прогресивних норм витрачання засобів виробництва та робочого часу й використовують як вихідні дані при встановлені цін), кошторисні (стосуються нових видів продукції для розрахунку відпускних цін), нормативні (складають на основі існуючих норм використання засобів виробництва та робочого часу), звітні (складають за даними бухгалтерського обліку і відображають фактичні витрати).

Здебільшого калькуляції складають за статтями витрат, зазначаючи на що саме і щодо яких конкретно об'єктів здійснено ці витрати. З цією метою розроблено типову класифікацію статей витрат:

 Сировина і матеріали (20)

 Куповані комплектуючі вироби і напівфабрикати (20, 25)

 Контрагентські поставки і роботи (20)

 Паливо та енергія на технологічні потреби (20)

 Зворотні відходи (20)

 Основна заробітна плата (66)

 Додаткова заробітна плата (66)

 Відрахування на соціальні заходи (65)

 Витрати пов'язані з підготовкою та освоєнням виробництва (20,66,65)

 Загальновиробничі витрати (91)

 Адміністративні витрати (92)

 Втрати внаслідок технічно неминучого браку (24)

 Супутна продукція (26)

 Витрати на збут (93)

 Інші витрати операційної діяльності (94)

 Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції об'єднує такі об'єкти:

Облік основних витрат (обґрунтованість планових (нормативних) калькуляцій, реальність показників, пов'язаних із випуском продукції, обґрунтованість віднесення прямих витрат на витрати виробництва);

Облік непрямих витрат (загальновиробничих, адміністративних, дотримання кошторису непрямих витрат, правильність розподілу і списання непрямих витрат);

Облік витрат від браку продукції;

Облік допоміжного виробництва;

Облік незавершеного виробництва;

Обчислення собівартості одиниці продукції.

До статті калькуляції “Сировина і матеріали” включається вартість сировини і матеріалів, що входять до складу виготовляємої продукції; купованих матеріалів, що використовуються у процесі виробництва продукції. Витрати по цій статті включаються безпосередньо до собівартості окремих видів продукції та замовлень.

До статті калькуляції “Куповані комплектуючі вироби і напівфабрикати” включається вартість купованих комплектуючих виробів, що потребують монтажу та роботи і послуги виробничого характеру.

Витрати по статті “Контрагентські поставки і роботи” безпосередньо включаються до собівартості окремих виробів і замовлень.

До статті калькуляції “Паливо та енергія на технологічні потреби” відносяться витрати на всі види палива, безпосередньо використовувані у процесі виробництва продукції.

У статті калькуляції “Зворотні відходи” відображається вартість повернутих відходів, що відраховуються із загальної суми матеріальних витрат, віднесеної на собівартість продукції.

До статті калькуляції “Основна заробітна плата” відносяться витрати нарахованої основної заробітної плати відповідно до прийнятих підприємством систем оплати праці у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для працівників, зайнятих виробництвом продукції.

До статті калькуляції “Додаткова заробітна плата” відносяться витрати нарахованої виробничому персоналу підприємства додаткової заробітної плати за працю понад визначені норми, за трудові успіхи й винахідництво і за особливі умови праці.

До статті калькуляції “Відрахування на соціальні заходи” відносяться відрахування на обов’язкове державне страхування та пенсійне страхування.

До статті калькуляції “Витрати, пов’язані з підготовкою й освоєнням виробництва продукції” відносяться витрати: на підготовчі роботи у добувних галузях; збільшенні витрати на виробництво нових видів продукції в період їх освоєння; на освоєння нового виробництва; на винахідництво і раціоналізацію.

До статті калькуляції “Загальновиробничі витрати” включаються: витрати на управління виробництвом; амортизація основних засобів загально виробничого призначення; амортизація нематеріальних активів загально виробничого призначення; витрати на утримання та експлуатацію устаткування; витрати на вдосконалення технології й організації виробництва; витрати на опалення, освітлення, водопостачання; витрати на обслуговування виробничого процесу; витрати на охорону праці, техніку безпеки й охорону природного навколишнього середовища.

До статті калькуляції “Адміністративні витрати” відносяться: загальні та корпоративні витрати; витрати на службові відрядження та утримання апарату управління; витрати на утримання основних засобів, інших необоротних активів загальногосподарського призначення; винагороди за професійні послуги; витрати на зв’язок.

До статті калькуляції “Втрати внаслідок технічно неминучого браку” відносяться: вартість остаточно забракованої з технологічних причин продукції; вартість матеріалів, напівфабрикатів, зіпсованих під час наладки обладнання, вартість скляних, керамічних виробів, розбитих під час транспортування на виробництві.

До статті калькуляції “Супутна продукція” включається вартість супутньої продукції, одержаної водночас з основним продуктом, тобто в єдиному технологічному процесі.

До статті калькуляції “Витрати на збут” відносяться витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції.

До статті калькуляції “Інші витрати операційної діяльності” відносяться: собівартість реалізованої іноземної валюти; собівартість реалізованих виробничих запасів; сума безнадійної дебіторської заборгованості; втрати від операційної курсової різниці; втрати від знецінення запасів; нестачі і втрати від псування цінностей; визнані штрафи, пені, неустойки; витрати на виплату матеріальної допомоги.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑