Тема 2.2. Облік експортних операцій за звичайним договором

 ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТЕМИ

Невід’ємною частиною обліку експортних операцій є їх документальне оформлення. Перш за все, - це вантажна митна декларація (ВМД), для оформлення якої необхідно: договір та його копія, ліцензія, довідка банка про надходження попредньої оплати від нерезидента ( у встановлених випадках), рахунок - фактура, копії платіжних доручень про сплату митних витрат, сертифікати, товарно-транспортні накладні, довідка з Торгово-промислової палати (ТПП) про рівень індикативних цін тощо.

Вітчизняний облік експортних операцій базується на державній політиці у сфері ЗЕД, а саме на обмеженні податків і тим самим на стимулюванні експорту. По всіх експортних операціях діє нульова ставка з ПДВ, що не передбачає традиційного бухгалтерського запису на рахунках - Д-т 70 «Доходи від реалізації» К-т 643”Податкові зобов’язання”.Одночасно всім підприємствам у сфері експорту надається право на бюджетне відшкодування, що обумовлює необхідність ведення в обліку рахунку 644”Податковий кредит”. Таке право діє тільки для підприємств за особливих умов:

· фактично здійснено операція з експорту, яка підтверджена ВМД;

· від українського постачальника товару чи наданих послуг є податкова накладна;

· йому здійснено платіж у грошовій формі, що підтверджено банківським документом;

· суб’єкт ЗЕД є місячним платником ПДВ.

Перелічені особливості впливають на дату фіксування в облікових реєстрах бухгалтерської проводки Д-т 641 та К-т 643, а значить і на формування величини бюджетного відшкодування за результатами відповідного звітного періоду.

Враховуючи названі особливості за звичайним договором купівлі-продажу схема основних бухгалтерських записів наведена в таблиці 2.2.1.Таблиця 2.2.1. Основні бухгалтерські проведення з експортних операцій

з.п.

Зміст операцій

Дебет

Кредит

1

Отримано від нерезидента попередню оплату

3123 “Транзитний

рахунок”

362

2

Списана іноземна валюта в зв”язку з обов”язковим продажем 50% надходжень

334

3123

3

Зарахована сума гривень, отримана від продажу валюти ( за комерційним курсом)

Зарахована друга половина валюти на основний валютний рахунок

311

3121

711

3123

4

Списаний еквівалент проданої валюти

942

334

5

Нарахована комісійна винагорода банку

949

685

6

Сплачена сума комісійної винагороди

685

311

7

Списана собівартість реалізованої іноземної валюти

711

942

8

Визначено фінансовий результат від реалізації валюти

711

791

9

Списано комісійну винагороду

791

949

10

Відвантажені товари неризеденту

362

702

11

Відображено курсову різницю

945

362

362

714

12

Визначена собівартість реалізованого товару

902

281

13

Нараховані і сплачені митні збори

93

685

685

311

14

Списана собівартість реалізованих товарів

702

902

15

Визначено фінансовий результат

702

791

16

Списані витрати на збут

791

93

Експортний договір здійснюються в межах 90 днів. ЗУ «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.94 предбачено, що виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у терміни виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної ВМД) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, послуг, прав інтелектуальної власності - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення встановленого терміну тягне за собою нарахування пені в розмірі 0,3% від суми неповернутої виручки або вартості неповернутих продукції чи товарів.

При цьому слід мати на увазі, що постановою КМУ і НБУ від 14.09.98 з 15 вересня 1998 року встановлено обов’язковий 50-ти відсотковий продаж валютних надходжень, що відповідно відображається в обліку за допомогою субрахунка 3 «Транзитний рахунок» до основного рахунку 312 або рахунку 314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті”.

 

Типовий приклад

Товар реалізують за межі митної території України з розрахунком у іноземній валюті шляхом попередньої оплати (80% від контрактної вартості). Оплата та відвантаження товару відбувається протягом двох звітних періодів.

Таблиця 2.2.2. Вихідні дані

з/п

Показник

Сума

1

Контрактна вартість товару, $

3000

2

Фактична собівартість товару, грн.

9500

3

Валютний курс на дату, грн:

3.1

отримання попередньої оплати

5,27

3.2

комерційний курс на дату продажу

5,39

3.3

відвантаження товару

5,30

3.4

балансу (останній день першого звітного періоду)

5,34

3.5

отримання другої частини іноземної валюти (20 % від контрактної вартості)

5,32

Таблиця 2.2.3. Облік експорту за звичайним договором

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Примітки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

1-й звітний період

1

Отримано частину попередньої оплати від іноземного покупця (нерезидента)

312.3

681

2400$

12648грн

3000$ * 0,8 * 5,27грн

2

Продаж 50% отриманої валюти

334

312.3

1200$

6324грн

1200$ * 5,27грн

3

Зараховано на основний валютний рахунок другу половину валютної виручки

312.1

312.3

1200$

6324грн

1200$ * 5,27грн

4

Зараховано на поточний рахунок дохід від продажу валюти

311

711

6468грн

1200$ * 5,39грн

5

Списано дохід на збільшення фінансових результатів

711

791

6468грн

6

Визнано собівартість реалізованої валюти

942

334

1200$

6324грн

7

Списано собівартість реалізованої валюти як визнані витрати на зменшення фінансових результатів

791

942

6324грн

8

Списано з розрахункового рахунку комісійну винагороду від продажу валюти (0,5% від загальної суми)

949

311

32,34грн

0,5 % * 6468грн

9

Списано визнані інші операційні витрати

791

949

32,34грн

10

Нараховано суму митного збору (0,2%)

93

685

31,80грн

3000$ * 5,3грн * 0,2%

11

Перераховано суму митного збору

685

311

31,80грн

12

Здійснено відвантаження товару

362

702

3000$

15828грн

(2400$ * 5,27грн) + (600$ * 5,3грн)

13

Зараховано частину попередньої оплати в погашення дебіторської заборгованості

681

362

2400$

12648грн

2400$ * 5,27грн

14

Списано визнаний дохід від реалізації товарів

702

791

15828грн

15

Визнано собівартість реалізованого товару

902

281

9500грн

16

Списано:

16.1

Собівартість реалізованого товару

791

902

9500грн

16.2

митні збори

791

93

31,80грн

На дату балансу

17

Визнається курсова різниця, оскільки на суму 600$ (3000$ - 2400$) залишилася дебіторська заборгованість як монетарний актив

362

714

24грн

(5,34грн – 5,30грн) * 600$

18

Списано курсову різницю на фінансові результати

714

791

24грн

2-ий звітний період

19

Отримано залишок дебіторської заборгованості від покупця-нерезидента

312.3

362

600 $

3192грн

600$* 5,32грн

20

Відображено курсову різницю при погашенні дебіторської заборгованості

945

362

12грн

(5,32грн - 5,34грн) * 600$

Списано курсову різницю як визнані витрати

791

945

12грн

Відображено в обліку продаж 50% другої частини виручки від реалізації (див. опер.2-9, враховуючи відповідні курси валюти) і т.д.

334

312.3

300 $

1596грн

300$ * 5,32грн

В даному прикладі комісійна винагорода в зв’язку з продажем іноземної валюти відображається на рахунку 949 “Інші витрати операційної діяльності”, що не суперечить бухгалтерському запису на рахунку 942 “Собівартість реалізованої іноземної валюти” (основний рахунок – 94 “Інші витрати операційної діяльності”).

Здійснюється аналіз фінансових результатів під впливом двох чинників: 1. Доходів від реалізації товарів. 2. Відповідних витрат.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

При здійсненні експортного договору за звичайних умов розрахунку, тобто іноземною валютою, суб’єкт ЗЕД повинен побудувати облік за наступними напрямками:

 • всі операції в іноземній валюті виконуються з дотриманням правил перерахунку за П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”;
 • доходи визначаються на підставі експортної ВМД та враховуються на рахунках 701, 702, а якщо здійснюється експорт послуг чи виконаних робіт – на підставі акту про передані послуги чи виконані роботи – на рахунку 703;
 • величина доходів визначається на рівні контрактної вартості без врахування ПДВ, оскільки діє 0% ПДВ. Після оформлення експортної ВМД у суб’єкта ЗЕД за певних умов виникає право на його бюджетне відшкодування;
 • надходження валютної виручки чи до відвантаження (отриманий аванс від нерезидента ) чи після відвантаження вимагає здійснення обов’язкового продажу валюти в розмірі 50%, що обумовлює облік доходів та витрат від продажу іноземної валюти;
 • усі доходи та витрати в експортних операціях списуються на рахунок 791 “Фінансовий результат операційної діяльності ” на підставі дії бухгалтерського принципу відповідності доходів та витрат.

Література для самоосвіти:1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 21, 22, 23, 36.

 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Які особливості дії основних податків при експорті за звичайним договором?
 2. В чому полягає сутність обліку експортного відшкодування ПДВ при експорті?
 3. Як здійснюється облік експортних операцій, якщо спочатку розраховується нерезидент авансом?
 4. Як здійснюється облік експортних операцій, якщо спочатку здійснюється відвантаження ?
 5. Як враховуються курсові різниці на дату балансу по рахунку 362?
 6. Що визначається в обліку за результатами обов’язкового продажу валюти?
 7. Які принципи бухгалтерського обліку характерні для експортних операцій?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Наверх ↑