Тема 6.4. Облік кредитів

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТЕМИ

Кредит як об’єкт обліку регулюється вимогами П(С)БО 11 “Зобов’язання”:

· Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

· З метою бухгалтерського обліку зобов'язання поділяються на:

довгострокові;

поточні;

забезпечення;

непередбачені зобов'язання;

доходи майбутніх періодів.

· До довгострокових зобов'язань належать:

довгострокові кредити банків;

інші довгострокові фінансові зобов'язання;

відстрочені податкові зобов'язання;

інші довгострокові зобов'язання.

· Зобов'язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, слід розглядати як довгострокове зобов'язання, якщо первісний термін погашення був більше ніж дванадцять місяців та до затвердження фінансової звітності існує угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове.

· Довгострокове зобов'язання за кредитною угодою (якщо угода передбачає погашення зобов'язання на вимогу кредитора (позикодавця) у разі порушення певних умов, пов'язаних з фінансовим станом позичальника), умови якої порушені, вважається довгостроковим, якщо:

позикодавець до затвердження фінансової звітності погодився не вимагати погашення зобов'язання внаслідок порушення;

не очікується виникнення подальших порушень кредитної угоди протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

· Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов'язання.

В бухгалтерському обліку кредита в іноземній валюті актуальними є порядок визначення курсових різниць на дату балансу та на дату його погашення. Слід враховувати, що довгостроковий кредит чи короткостроковий кредит уявляють собою монетарні статті звітності, а це обумовлює постійне визначення в обліку курсових різниць. Особливим об’єктом обліку виступають нараховані відсотки за кредит як витрати підприємства з одного боку, а з другого – як поточні зобов’язання.

Типовий приклад обліку наданого нерезидентом кредита з відповідними відсотками наведено у таблиці 6.4.1.

Приклад.

Отримано банківський кредит 25.10.0А р. в іноземній валюті (долари США) строком на 1,5 року під 12% річних (дата погашення – 25.04.0В р.) – 25000$. 25.03.0Б р. погашено 10000$. Курси валют наведено у господарських операціях.

Таблиця 6.4.1. Облік господарських фактів щодо кредитів підприємства

Дата

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Сума

Примітки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

25.10.0А

Отримано довгостроковий банківський кредит

312.1 або 314

502

25000$

136250грн

Курс 5,45грн

31.12.0А

Визначено курсову різницю по рахунку 502, оскільки це монетарний пасив (курс – 5,50грн)

974

502

1250грн

 (5,50грн – 5,45грн) * 25000$

31.12.0А

Списано курсову різницю на зменшення фінансових результатів

792

974

1250грн

31.12.0А

Нараховано проценти за кредит за період з 25.10.0Ар. по 31.12.0Ар.

951

684

558,9$

3060грн

25000$ * 5,475грн * 12% / 365 днів * 68 днів / 100 % (взято середній курс – умовно)

31.12.0А

Списано нараховані проценти на фінансові результати

792

951

558,9$

3060грн

Нарахування та сплата % залежить від умов договору

31.12.0А

Частину кредиту, що буде погашено протягом 12 місяців з дати балансу, переведено до складу поточних зобов’язань

502

612

10000$

55000грн

Курс 5,50грн

25.03.0Б

Погашено частину кредиту (курс 5,40грн)

612

312.1 або 314

10000$

54000грн

Курс 5,40грн

25.03.0Б

Відображено курсову різницю на дату погашення

612

744

1000грн

(5,40грн – 5,50грн) * 10000$

25.03.0Б

Списано на фінансові результати

744

792

1000грн

25.03.0Б

Нараховано проценти за кредит (з 01.01.02 р. по 25.03.02 р.)

951

684

690,4$

3762,74грн

25000$ * 5,45грн * 12% / 365 днів * 84 дні / 100 %

25.03.0Б

Сплата нарахованих відсотків

684

312.1

690,4$

3762,74грн

31.03.0Б

Списано проценти на фінансові результати

792

951

690,4$

3762,74грн

30.06.0Б

30.09.0Б

31.12.0Б.

На вказані дати балансу визначається курсова різниця залежно від офіційного курсу НБУ

974

502

300грн

Наприклад, курс на 31.12.02 5,52грн: (5,52грн – 5,50грн) * 15000$

31.12.0Б

Нарахування процентів за кредит з 25.03.0Б р. по 31.12.0Б р. (282 дні).

Курс 5,485грн

951

684

1390,68$

7627,9грн

15000$ * 5,485грн * 12% / 365 днів * 282 дні / 100 %

31.12.0Б

Списано на фінансові результати:

Курсову різницю

792

974

300грн

Нараховані проценти за кредит

792

951

7627,91грн

02.01.0В

Сплачено проценти за кредит

684

312.1

1390,68$

7627,91грн

За умов стабільного курсу валюти

02.01.0В

Кредит, що погашається у звітному році, переведено до складу поточних зобов’язань

502

612

15000$

82800грн

Курс 5,52грн

31.01.0В

Визначено курсову різницю по рахунку 612, курс 5,49грн

612

744

450грн

 (5,52грн – 5,49грн) * 15000$

31.01.0В

Списано на зменшення фінансових

744

792

450грн

25.04.0В

Погашено кредит, курс 5,50грн

612

312.1

15000$

82500грн

Курс 5,50грн

25.04.0В

Визначено курсову різницю

974

612

150грн

 (5,50грн – 5,49грн) * 15000$

25.04.0В

Нараховано проценти за кредит з 01.01.0Вр. по 25.04.0Вр. (115 днів), курс 5,51грн

951

684

567,12$

3124,85грн

15000$ * 5,51грн. * 12% / 365 днів * 115 дні / 100 %

25.04.03

Сплачено проценти за кредит

684

312.1

567,12$

3124,85грн

30.04.0В

Списано на фінансові результати:

курсову різницю

792

974

150грн

проценти за кредит

792

951

3124,85грн

УЗАГАЛЬНЕННЯ

В обліку кредитних операцій у сфері ЗЕД необхідно брати до уваги наступні чинники:

· Довгострокову заборгованість перед настанням нового звітного року необхідно ділити на поточну за довгостроковими зобов’язаннями, що припадає на звітний рік, та решту непогашену довгострокову заборгованість.

· Довгострокова заборгованість у вигляді кредиту банка- нерезидента уявляє собою монетарну статтю звітності, тому необхідно відстежувати курсові різниці на дати балансу та на дати проміжного і кінцевого погашення кредиту.

· За використання кредиту резидент сплачує відсоткі, що є витратами українського підприємства, а на дату їх сплати неохідно знову ж таки враховувати курсові різниці.

· На підставі принципу обачності відсотки по кредитах та курсові різниці необхідно списувати на фінансові результати української компанії.

Література для самоосвіти: 1, 10, 11, 12, 16, 19, 22.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Яким стандартом регулюється облік кредитів у сфері ЗЕД?

2. Які об’єкти обліку виникають при наданні кредиту нерезидентом?

3. Які витрати виникають у резидента при отриманні кредиту у нерезидента?

4. На які дати визначається курсова різниця по непогашеному кредиту?

5. На яких рахунках ведеться облік довгострокового кредиту в іноземній валюті?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Наверх ↑