Рекомендація

В сучасних умовах інтеграції та гармонізації системи обліку на міжнародному рівні актуальним є облік операцій, що здійснюються у сфері зовнішньоекономічної діяльності (далі – ЗЕД ) України. Його регулювання здійснюється величезною сукупністю нормативно-правових підстав з боку Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, Національного Банку України, Державної Податкової Служби України, Міністерства Фінансів України. Цій проблемі присвячено дослідження Н.Алпатової, А.Кредісова, Ю.Кузьминського, І.Назарбаєвої, О.Небильцової, І.Павлюк, І.Скаковської, Г.Хілінського, З.Черняка, А.Чубаря та їнших. Вказаними авторами досліджуються досить непрості проблеми бухгалтерського та податкового обліку ЗЕД суб”єктів господарювання, впливу нормативного середовища в умовах одночасного реформування системи бухгалтерського обліку та розробки податкового кодексу країни.

Названа дисципліна висвітлює особливості обліку основних операцій у сфері ЗЕД через дію сучасних проблем двох основних груп, а саме: через проблеми податкового обліку, а також принципи бухгалтерського обліку за його національними стандартами. Перша група проблем пов”язана з механізмом формування та сплати двох основних податків – податку на додану вартість (ПДВ) та податку на прибуток. Друга група проблем охоплює механізм оцінки і відображення активів, капіталу та зобов”язань підприємства як у поточних реєстрах бухгалтерського обліку, так і у показниках фінансової звітності.

У зв’язку з цим вивчення дисципліни “Облік та аналіз ЗЕД“ є необхідною умовою підготовки економістів вищої кваліфікації. Дисципліна вивчається відповідно до навчального плану протягом одного семестру. Форма контролю — залік.

Мета методичних вказівок забезпечити студентів матеріалами, необхідними для самостійного вивчення теоретичного курсу “Облік та аналіз ЗЕД“, що є базою для розуміння обліку операцій в іноземній валюті.

Завдання вивчення дисципліни полягає в тому, щоб студент після засвоєння матеріалу

знав: теоретичні основи бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій відповідно діючим П(С)БО на підприємствах, що здійснюють ЗЕД; правила переоцінки іноземної валюти в національну з урахуванням вимог П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”; основні підходи до проведення аналізу конкретних операцій залежно від вимог користувачів звітності підприємства.

вмів: організувати роботу по веденню бухгалтерського обліку та аналізу операцій у сфері ЗЕД; використати показники бухгалтерського обліку і фінансової звітності в процесі управління однією з видів діяльності підприємства; проаналізувати будь-яку операцію ЗЕД за її впливом на фінансову звітність підприємства.

Зміст запропонованих методичних вказівок відповідає змісту дисципліни за вибором “Облік та аналіз ЗЕД” за Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напрямку 0501 “Економіка і підприємництво”, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 6.06.2002 р. № 330.

У відповідності із згаданою програмою предметом дисципліни “Облік та аналіз ЗЕД” є вивчення наступних тем:

  1. Основи обліку та аналізу ЗЕД
  2. Облік експортних операцій
  3. Облік імпортних операцій
  4. Облік бартерних операцій
  5. Облік операцій з переробки давальницької сировини
  6. Облік господарських фактів неопераційної діяльності підприємства
  7. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Наверх ↑