Тема 6.2. Облік нарахування та сплати дивідендів

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТЕМИ

Дивіденди – це є частина чистого прибутку компанії, що підлігає нарахуванню та виплаті саме учасникам підприємства залежно від їх долі в статуному капіталі. Отже, джерелом виплати дивідендів є прибуток компанії, що лишився в її розпорядженні після сплати податків згідно чинного законодавства України. Основним податком, що сплачується з прибутку кожної компанії, як відомо, є податок на прибуток за діючою протягом 2003 року ставкою 30%, а з 1 січня 2004 року – за ставкою 25%. Після сплати вказаного податку чистий прибуток за рішенням власників може бути направлений на створення або поповнення резервного капіталу та дивіденди.

Для нарахування дивідендів по субрахунку 671 “Розрахунки за нарахованими дивідендами” зручно вести непередбачені Планом рахунків субрахунки другого рівня: 6711 “Розрахунки з засновниками – резидентами України в національній валюті України” і 6712 “Розрахунки з засновниками – нерезидентами України в іноземній валюті”. Введення таких таких субрахунків до субрахунку 671 дозволить розподілити валютний і гривневий облік з можливістю нарахування курсових різниць. Особливості обліку нарахування та сплати дивідендів в іноземній валюті представлено в нижченаведеному прикладі.

Приклад.

За результатами року ТОВ “Union” нарахувало дивіденди учасникам (в грудні):

· учаснику-резиденту – 2500грн;

· учаснику-нерезиденту – 438 дол. США (курс – 5,48грн)

Виплата відбулася в січні (курс – 5,51грн)

Таблиця 6.2.1. Облік нарахування та сплати дивідендів

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Сума

Примітки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

1

Нараховано дивіденди учасникам в грудні:

443

6711

2500грн.

Резиденту

443

6712

438 $

2400,24грн

Нерезиденту

2

Нараховано податок на дивіденди

443

641

625грн

2500грн* 25%, по резиденту

443

641

65,7$

360,04грн

2400,24грн* 15%, по нерезиденту

3

Визначається курсова різниця (оскільки монетарний пасив) на дату балансу–31.12, курс–5,50 грн,

974

6712

8,76грн

(5,50грн - 5,48грн) * 438$

4

Списано курсову різницю на зменшення фінансових результатів

793

974

8,76 грн

5

Виплачено дивіденди в січні:

5.1

українському засновнику

6711

311

2500,0грн

Податок на дивіденди не зменшує самі дивіденди

5.2

Нерезиденту

6712

312.1

438$/ 2413,38

6.

Сплачено податок на дивіденди в день їх виплати або напередодні

641

311

985,04

Операція 2

6.

Нараховано курсову різницю

974

6712

4,38

(5,51-5,50)*438$

7.

Списано курсову різницю

793

974

4,38

Таким чином, при нарахуванні дивідендів нараховується і податок на дивіденди як різновидність податку на прибуток. Але при цьому треба брати до уваги, що згідно ст.7.8. ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств”:

· податок на дивіденди не зменшує самої величини дивідендів;

· він сплачується напередодні отримання дивідендів або безпосередньо в день отримання;

· при нарахуванні та сплаті дивідендів нерезиденту необхідно враховувати курсові різниці, які пов’язані з неопераційною діяльністю підприємства.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Облік нарахування та сплати дивідендів обумовлює нарахування та сплати податку на дивіденди, який прирівнюється до податку на прибуток, оскільки вони виплачується за рахунок чистого прибутку підприємства. Нарахування податку на дивіденди та самих дивідендів не зменшує їх величини, а зменшує джерело їх сплати, тобто загальну величину чистого прибутку. Для посилення контролю за рухом іноземної валюти при нарахуванні та виплаті дивідендів нерезиденту рекомендується вести відокремлений аналітичний облік по рахунку 67 “Розрахунки з учасниками”. По вказаному об’єкту обліку виникають курсові різниці, що зосереджуються на рахунках 974 (негативні) або 744 (позитивні) з відповідним їх списанням на фінансові результати.

Література для самоосвіти: 1, 3, 10, 11, 12, 14, 16, 19.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

  1. Яким П(С)БО регулюється облік дивідендів?
  2. На якому рахунку ведеться облік нарахування та виплати дивідендів?
  3. Що є джерелом виплати дивідендів?
  4. Коли виникають курсові різниці по дивідендах?
  5. Як впливають курсові різниці по дивідендах на фінансові результати підприємства?
  6. Яким бухгалтерським записом рахунок 443 пов’язаний з рахунком 441?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Наверх ↑