Тема 6.1 Облік операцій з руху капіталу

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТІРІАЛИ ТЕМИ

Облік статуного капіталу починається з дати державної реєстрації підприємства. Особливістю організації обліку операцій в іноземній валюті спільного з іноземним підприємства є те, що до моменту державної реєстрації підприємства у нього виникає заборгованість засновників по внесках до статуного капіталу, яка перераховується у грошову одиницю України. Для цього підприємству необхідно:

  • Сформувати розмір статутного капіталу підприємства за участю іноземних інвесторів за курсом, зафіксованим в установчому договорі. В бухгалтерському обліку розмір статутного капіталу підлягає оцінці в грошовій одиниці України за курсом НБУ на дату здійснення господарської одиниці і не підлягає переоцінці в подальшому з зв’язку зі зміною курсу іноземних валют.
  • Зафіксувати дату виникнення заборгованості іноземних інвесторів, яка одночасно є датою підписання установчого договору. Перерахунок зобов’язань з внесків до статутного капіталу проводиться на дату складання бухгалтерської звітності.

Якщо внесок нерезидентом здійснюється у грошовій формі, то до повного погашення його боргу необхідно відстежувати курсову різницю по рахунку 46 “Неоплачений капітал” на дату балансу та безпосередньо на дату останнього внеску з боку нерезидента. Курсові різниці при цьому пов’язані з фінансовою діяльністю, тому враховуються на рахунках 974 “Втрати від неопераційних курсових різниць ” ( негативна) та 744 “Дохід від неопераційної курсової різниці” (позитивна). Вказана курсова різниця списується на фінансові результати, а саме на рахунок 793. Типовий приклад

Створено ТОВ “Union”, в якому об’явлено статутний капітал в розмірі 163776грн:

· внесок українського засновника склав 83526грн,

· внесок іноземного засновника – 15тис.дол.США.

Курси НБУ:

· на дату підписання установчого договору 5,35грн за 1$,

· на дату фактичного внеску – 5,50грн за 1$.

№ з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Сума

Примітки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

1

Зареєстровано статутний капітал підприємства

461

40

83526грн

Внесок українського засновника

462

40

15000$

80250грн

Внесок іноземного засновника

2

Якщо між датою реєстрації та датою фактичного внеску є дата балансу, то визначається курсова різниця по рахунку 462, оскільки це є монетарний пасив

462

744

1500грн

(5,45грн - 5,35грн)* 15000$

3

Списано курсову різницю на збільшення фінансових результатів

744

792

1500грн

4

Здійснено внески засновників:

4.1

Гривні – українським засновником

311

461

83526грн

4.2

Валюта – іноземним засновником

312.1

462

15000$

82500грн

5

Визначено курсову різницю по рахунку 462

462

744

750грн

(5,5грн - 5,45грн) * 15000$

6

Списано дохід від курсової різниці на збільшення фінансових результатів

744

793

750грн

Якщо внесок іноземним інвестором оформляється у вигляді необоротних чи оборотних активів, то на дату балансу курсова різниця не визначається, оскільки це є немонетарні активи.

Вона буде визначена на дату фактичного внеску, наприклад, основних засобів.

Тобто за вищеназваних умов прикладу буде складатись кореспонденція рахунків, наведена в таблиці 6.1.2.

Таблиця 6.1.2. Облік господарських фактів щодо формування статутного капіталу

№ з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Сума

Примітки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

1

Зареєстровано статутний капітал підприємства

461

40

83526грн

462

40

15000$

80250грн

2

Здійснено внески засновників:

гривні – українським засновником

311

461

83256грн

обладнання – іноземним засновником

152

462

15000$

82500грн

3

Визначено курсову різницю

462

744

2250грн

(5,5грн - 5,35грн) * 15000$

4

Списано цей дохід на збільшення фінансових результатів

744

793

2250грн

Таким чином, в обліку формування статутного капіталу нерезидентом враховується курсова різниця, яка залежить від монетарності статті фінансової звітності. По рахунку 46 “Неоплачений капітал” в розрізі засновників бажано вести аналітичний облік, що посилить контроль за порядком здійснення внесків до статуного капіталу. 

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Іноземних інвесторів цікавить питання інвестування в Україну, тому на її теренах створюються підприємства з іноземною інвестицією. Порядок формування статутного капіталу з боку нерезидента пов’язаний з врахуванням офіційного курсу НБУ як на дату реєстрації інвестиції, так і на дату її фактичного внесення. Тому в бухгалтерському обліку відображається внесок нерезидента за офіційним курсому НБУ з урахуванням форми внеску: грошова форма чи негрошова ( необоротні чи оборотні активи).

Тільки залежно від грошової форми внеску до статутного капіталу, формуються в обліку курсові різниці, однак вони пов’язані з неопераційною діяльністю.

Література для самоосвіти: 1, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 19.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

  1. На яких рахунках відображаються внески до статуного капіталу?
  2. Які дати необхідно враховувати при формуванні статутного капіталу?
  3. На яких рахунках ведеться облік курсових різниць при формуванні статутного капіталу?
  4. В чому особливості обліку грошового внеску нерезидента до статутного капіталу?
  5. В чому особливості обліку негрошового внеску нерезидента до статутного капіталу?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Наверх ↑