Розділи

9.3. Аналіз витрат операційної діяльності за економічними елементами.

Велике значення для аналізу має групування витрат діяльності за економічними елементами.

Класифікація витрат за економічними елементами передбачає виділення економічно однорідних витрат по підприємству в цілому незалежно від місця їх виникнення і ролі у виробничому процесі.

Витрати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами:

· матеріальні витрати;

· витрати на оплату праці;

· відрахування на соціальні заходи;

· амортизація;

· інші.

Складові відповідних елементів визначаються П(С)БО №16 “Витрати” і розкриваються в примітках до фінансової звітності.

Групування витрат за економічними елементами дозволяє розробити кошторис витрат на виробництво, у якому визначаються загальна потреба підприємства в матеріальних ресурсах, сума амортизації основних фондів, витрати на оплату праці та інші грошові витрати підприємства.  

 При аналізі витрат за економічними елементами вивчається співвідношення між витратами живої і уречевленої праці, і в залежності від питомої ваги окремих елементів в загальній сумі визначається характер виробництва (трудомістке, матеріаломістке, фондомістке).

Фактичне співвідношення співставляють з базовим і з`ясовують причини отриманих відхилень. При аналізі результатів виходять з об`єктивної закономірності зміни структури витрат, під впливом удосконаленої техніки, технології на підприємстві, що проявляється в збільшенні частки матеріальних витрат, амортизації при відносному зменшенні витрат на оплату праці.

Аналіз структури витрат за елементами дозволяє здійснити пошук резервів можливого зменшення витрат операційної діяльності.  

Склад, структура і динаміка витрат операційної діяльності представлена в таблиці 9.1.

Таблиця 9.1 Динаміка і структура витрат операційної діяльності

 

Витрати

операційної діяльності

Минулий

рік

Поточний

рік

Зміна (+,-)

сума, тис.

грн

пит. вага, %

сума, тис.

грн

пит. вага, %

суми, тис.

грн

пит. ваги,

%

Матеріальні витрати

3516,6

48,8

3192,8

35,1

-323,8

-13,7

Витрати на оплату праці

1217,6

16,9

1385,7

15,2

-168,1

-1,7

Відрахування на соціальні заходи

456,6

6,3

525,2

5,8

+68,6

-0,5

Амортизація

412,6

5,8

462,5

5,1

+49,9

-0,7

Інші витрати

1601,7

22,2

3522,6

38,8

+1920,5

+16,6

Разом

7205,1

100

9088,8

100

+1883,7

-

 

Найбільшу питому вагу в складі витрат операційної діяльності займають матеріальні витрати. Відповідно в минулому та поточному році ця питома вага становить 48,8% і 35,1%.Отже, досліджуване виробництво є матеріаломістким. Частка витрат на оплату праці в минулому періоді дорівнює 16,9%, а в звітному році –15,2%. Велику питому вагу складають інші витрати (22,2 і 38,8 %%). Порівняно з попереднім періодом матеріальні витрати і витрати на оплату праці зменшились. Проте по усіх інших елементах операційних витрат спостерігається збільшення Це збільшення і забезпечило зростання загальної величини витрат на 1883,7 тис.грн..

Більш детальному аналізу підлягає кожен елемент витрат операційної діяльності.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑

Кращі книги